För dig som är markägare

Är du markägare och vill veta mer om solparker?

Kontakta gärna Alights team som jobbar med markutveckling, du hittar våra kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Vi tittar närmare på förutsättningarna för din mark och diskuterar utvecklingsprocessen, arrendeavtal och ersättningsnivå. Eftersom vi själva äger, bygger och förvaltar solparkerna långsiktigt satsar vi helhjärtat i varenda mark vi arrenderar och är angelägna om att få saker att hända. Det gör oss unika på marknaden.

Vi vill gärna komma i kontakt med dig som:

 • Äger mark i södra Sverige
 • Har minst 10 hektar mark att arrendera ut
 • Vill vara en del av omställningen till ett fossilfritt samhälle

 

Vilka platser är idealiska för solcellsparker?

 • Mark med bra solinstrålning
 • Platt, jämn och torr mark
 • Lämplig jordbruksmark, betesmark, industrimark eller skogsmark
 • Utanför naturskyddade områden
 • Närhet till elinfrastruktur

Några av våra solparker

Linköping

Read More

Skurup

Read More

Åhus

Read More

Om solparker

I Sverige har det funnits solparker i ungefär tio år. På senare år har tillväxten ökat framförallt tack vare förbättrad lönsamhet, men också för att fler företag tar sitt klimatarbete på stort allvar och vill försörja sin verksamhet med förnybar energi.

För dig som markägare handlar det i dessa projekt om att arrendera ut mark till solparken. Du behöver inte investera i anläggningen eller köpa elen. Vi kan vanligtvis erbjuda förmånliga anläggningsarrenden som ger dig en långvarig och trygg intäktskälla.

En solpark är ett markbaserat och nätanslutet solcellssystem som producerar solel. Solcellsmodulerna monteras upphöjt från marken på stativ och vinklas mot söder. Stativen gör det enkelt att återställa marken när anläggningen avvecklas.

Marken där solparken står kan användas för till exempel fårbete. De blommande växter vi sår på marken bidrar till att stärka den biologiska mångfalden och gynnar särskilt pollinerande insekter.

En solpark har typiskt sett en livslängd på ca 40 år.

Även om intresset för solceller är större än någonsin finns det än så länge få stora solparker i Sverige. Här finns en outnyttjad potential för företag att göra rejäla satsningar på hållbar grön el och en möjlighet för dig som markägare att bidra till omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Här kan du läsa mer om villkor i arrendeavtal och ekonomisk ersättning för arrende av mark.

Markägare i media

Solpark för levande landsbygd

Read More

Trygga intäkter på mark med dålig avkastning. Det är vad lantbrukaren Henrik Schmiterlöv hoppas på när han bygger en solpark på en av sina åkrar i Hallstavik. Läs artikeln i Lantbruksnytt här

Här planeras en stor ny solpark

Read More

“Det är viktigt i det läget som vi befinner oss i att vi måste skapa mer el i Sverige”, säger Thomas Turesson, VD för Brevens bruk AB. Lyssna på intervjun i P4 Örebro, Sveriges Radio här.

Satsning på jättelik solpark

Read More

En stor solpark planeras vid Brevens Bruk.
– Det känns jättepositivt, vi vill bidra till Sveriges elförsörjning, säger Tomas Thoresson, vd Brevens bruk.

Vilka fördelar finns det för dig som är markägare?

Ekonomi

För dig som markägare och arrenderar ut mark till Alights solparker betyder det att du får långsiktiga och stabila intäkter för mark som tidigare gett låg avkastning, och adderar ett intäktsben till din verksamhet. 

Hållbarhet

Genom att uppföra en solpark produceras ny grön el till elnätet, vilket bidrar till additionalitet. Du bidrar också till den gröna omställningen utan att behöva hantera någon juridisk, teknisk eller operationell risk.

Långsiktighet

PPA, eller Power Purchase Agreement, är ett avtal som erbjuder och förpliktigar ett företag att köpa el från en specifik solpark under en förutbestämd tid. Ofta löper ett PPA-avtal långsiktigt, ett avtal som sträcker sig över 40 år är inte ovanligt. 

Vilken typ av mark passar för att bli en solpark?

Markområdet som används för anläggningen behöver vara minst ca 10-15 hektar. På denna yta räknar vi med att vi kan installera ca 10 MW solpaneler vilket ger ca 10 GWh solel per år. Det motsvarar hushållselen för ca 2000 svenska villor. Tack vare storskalefördelar är priset på solelen vid denna storlek konkurrenskraftig med andra energikällor.

Vi arrenderar även markområden som är på flera hundra hektar.

Varje område är unikt och flera faktorer avgör tillsammans om en mark är lämplig eller inte. En viktig faktor är möjligheten att ansluta anläggningen till elnätet.

Andra faktorer som spelar roll är:

  • Solinstrålningen för platsen avgör hur mycket solel som kan produceras
  • Markens geotekniska förhållanden, geometriska form och lutning, vilket påverkar utformning och byggkostnad
  • Eventuell skuggning från träd och byggnader, strandskydd, vägar, fornminnen, luftkablar med mera vilket påverkar utformning och tillståndsprocessen

Process och tidsplan för en solpark

Sammantaget kan det ta ca 18 månader från en första kontakt tills solparken är driftsatt och klar och det är Alight som projektleder hela processen. I vissa fall tar det längre tid. Alight är precis som markägaren angelägen om att snabbt och konkret anlägga/förverkliga sollcellsparken.

Steg 1: Företagskund som vill köpa solelen

Alight har pågående diskussioner med flera företagskunder som vill satsa på storskalig solel. För att tillgodose deras behov och att erbjuda solel från en solpark letar Alight systematiskt efter lämplig mark längs med elnätet där det samtidigt är bra solinstrålning. Genom att teckna långsiktig elköpsavtal, ökar långsiktigheten i solparken som byggs på din mark. Företagskunder köper solelen genom PPA-avtal.

Steg 2: Markarrende och tillstånd

Från att ett arrendeavtal har tecknats med markägaren tills att alla nödvändiga tillstånd har erhållits kan det ta uppskattningsvis 6 till 12 månader. Alight för parallella diskussioner med markägaren, elnätsbolaget, lokalsamhället, länsstyrelsen och kommunen för att korta ner tidslinjen och tillse att alla krav kan tillgodoses. Alight ansvarar för att inhämta alla nödvändiga tillstånd.

 

Steg 3: Byggnation och drift

Först efter att nödvändiga tillstånd och arrendeavtal är på plats kan elköpsavtalet (PPA) för den specifika solparken tecknas med en företagskund. Därefter upphandlas, byggs och driftsätts solparken av Alight. Generellt tar det ca 6 månader för en 10 MW solpark att färdigställas, men tidslängd beror på storleken. Alight ansvarar för driften av anläggningen under hela livstiden. 

Om Alight

Alight grundades 2013 med målet hjälpa stora företag att långsiktigt öka sin användning av solel. Kunder är bla Martin & Servera, Toyota, Swedbank, ICA och Coop. Läs gärna mer oss på Alight här. 

Med så kallat Power Purchase Agreement (PPA eller även benämnt elköpsavtal) säljer Alight solel som produceras av solceller antingen på företags egna tak, eller via en solpark på arrenderad mark. Det innebär att kunden själva inte äger eller tar ansvar för solcellerna. En affärsmodell som är väl beprövad globalt och på frammarsch i Sverige. Som den långsiktiga ägaren av solparkerna åtar vi oss att maximera den producerade elen och minska koldioxiden per MWh producerad el.

Alight äger och förvaltar ett 50-tal solanläggningar runt om i Sverige och utvecklar just nu projekt i flera andra länder. Har du mark i andra länder i Europa är du också välkommen att höra av dig till oss!

 

För mer information

Eric van Alphen

Projektutvecklare

Björn Lundgren

Projektutvecklare