För dig som är markägare - avtalsvillkor

Huvudsakliga villkor i arrendeavtal mellan markägaren och Alight

Följande är huvudsakliga villkor som ingår i ett avtal mellan Alight och markägare:

  • Arrendet av marken omfattar vanligtvis 50 år. Den långa avtalslängden är nödvändig för att vi ska kunna uppnå en tillräcklig ekonomi och miljönytta. 
  • Alight installerar och äger solceller på marken för att producera solel. Anläggningen ansluts till elnätet. 
  • Arrendeområde tillgängliggörs i befintligt skick till Alight och när arrendeavtalet är avslutat återställer Alight marken i samma skick som när den togs i anspråk. Alight har fullt ansvar för marken som arrenderas, bland annat ser vi till att det är städat och ser snyggt ut. Du som markägaren informeras om befintliga ledningar, kablar etc som kan finnas i marken. 
  • Alight ansvarar för alla nödvändiga tillstånd som kan komma att behöver, från till exempel länsstyrelse och kommun.
  • Alight använder befintliga vägar och ansvarar för eventuellt slitage och direkt skada på vägen. Om det behövs får Alight anlägga väg på den arrenderade marken (givet att nödvändiga tillstånd erhålls). 
  • Anpassning av marken kan komma att göras, till exempel kulvertering av diken och nedgrävning av kablar. Med markägarens och myndigheternas samtycke får Alight avverka skuggande träd invid den arrenderade marken. Markägaren ska inte uppföra till exempel nya byggnader eller antenner som kan skugga solcellsparken. Solcellsparken inhägnas av Alight och marken är övervakad under tiden för arrendet. Alight får ha betande får på marken om inte annat avtalas. 

Ekonomisk ersättning för arrende

Under tiden till dess att marken tas i anspråk av Alight för byggnation betalas en årlig avgift till markägaren. Arrendeavgiften betalas sedan ut årligen till markägaren. Alight kompenserar markägaren om eventuella skatter eller avgifter påförs marken på grund av  solcellsparken.

Alight har under arrendet solcellsparken försäkrad och markägaren är ansvarig för att  försäkra fastigheten.  

Om markägaren överlåter fastigheten till någon annan under arrendeavtalet ska arrendeavtalet övergå till den nya markägaren.

För mer information

Johanna Jacobson

Projetutvecklare

Eric van Alphen

Projektutvecklare