Hållbarhet

Ansvarsfull solenergi för alla

På Alight är hållbarhet centralt i allt vi gör. Vi arbetar för att bygga en framtid där energin är ren, prisvärd och tillförlitligför alla, i linje med FN:s mål för hållbar utveckling nummer 7. För att uppnå detta utvecklar, äger och driver vi solparker och solinstallationer på fastigheter över hela Europa ä och säljer den rena energin till företag till en låg, fast kostnad som stöds av ett elköpsavtal (PPA), oberoende av statlig finansiering och subventioner. En affärsmodell som är hållbar både miljömässigt och ekonomiskt, och nödvändig för att säkerställa övergången till förnybar energi.

Att driva skiftettill förnybar energi är en komplex uppgift och vi samarbetar med lokala samhällen och miljöexperter för att förstå på vilket sätt våra projekt kan bidra till en positiv påverkan för samhället och ekosystem. Vi strävar ständigt efter att bevara och främja biologisk mångfald i våra projekt, samtidigt som vi bidrar till en mer hållbar planet.

Globala målen för hållbar utveckling i fokus

Vår planet

Klimatförändringarna är vår generations största utmaning och kräver snabb och kraftfull handling från alla. På Alight är vår uppgift att påskynda utbyggnaden av solenergi ihop med energiintensiva företag samtidigt som vi minimerar vårt eget koldioxidavtryck. Tillsammans kan vi styra samhället mot en framtid med nettonollutsläpp.

Men vår vision sträcker sig bortom förnybar energi. Vi ser oss själva som förvaltare av biologisk mångfald och integrerar noggrant ekologiska åtgärder i varje projekt. Våra solparker minskar inte bara koldioxidutsläppen utan strävar också efter att bevara och främja biologisk mångfald i de lokala ekosystemen.

I vår mening handlar solenergi inte enbart om energi; det är en katalysator för att bevara biologisk mångfald. Vi strävar efter att sätta nya standarder för att skapa en värld där förnybar energiproduktion och blomstrande ekosystem lever i harmoni sida vid sida.

Våra medarbetare

Som en aktör inom solenergiindustrin arbetar vi inom en komplex värdekedja. Vår högsta prioritet är därför våra medarbetares hälsa och säkerhet. Vår policy för hälsa, säkerhet och miljö (HSE) fastställer vår strategi för att säkerställa att ingen anställd, konsult eller entreprenör lider av ohälsa eller skadas till följd av sitt arbete. Vi är stolta över att upprätthålla och kontinuerligt utveckla en stark kultur där HSE genomsyrar allt och säkerställs genom aktiviteter som inkluderar platsbesök, revisioner och inspektioner.

Vi är stolta över vårt mångsidiga team som välkomnar skillnader i kön, etnicitet, religion och sexuell läggning. Vi vet att mångsidiga team fattar bättre beslut och har ett starkare ledarskap, vilket i slutändan skapar bättre resultat. Därför värnar vi om att ha en stark, inkluderande och rättvis miljö.

Våra projekt

Utöver våra bidrag till miljö och samhälle är hållbarhet inbäddat i styrningen av våra projekt. Vi prioriterar öppenhet, hög etik och moral och ansvarstagande i vår verksamhet. Vårt styrsystem är byggt på principer som säkerställer integritet och ansvarsfullt beslutsfattande.

Vi vårdar ett robust styrsystem som främjar efterlevnad av högt satta etiska normer, krav och branschens bästa praxis. Vårt etiska uppförande inkluderar interaktioner med alla intressenter, inklusive våra anställda, kunder, partners, leverantörer, investerare och de samhällen vi är verksamma inom.

Dessutom understryker vårt oberoende från statliga bidrag ochsubventioner vårt åtagande till en hållbar och ekonomiskt lönsam affärsmodell. Vi prioriterar finansiell hållbarhet  samtidigt som vi upprätthåller vårt obevekliga engagemang för att främja hållbara energilösningar.

Genom att integrera hållbarhet i vårt styrsätt säkerställer vi inte bara miljöansvar utan också etiska och transparenta arbetssätt, vilket sätter ribban högt för en snabb och kraftfull övergång till förnybar energi.

Läs vår uppförandekod för våra leverantörer här.

Läs vår policy för visselblåsare här.