Integritetspolicy

Om behandling av dina personuppgifter

Alight är mån om din personliga integritet och att skydda de personuppgifter som vi behandlar. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Besök på vår hemsida kan ske utan att lämna några personuppgifter eller acceptera cookies (läs om hur vi hanterar cookies i vår Cookie Policy).

Den som väljer att lämna in en anställningsansökan eller anmäla sig till events kommer däremot att lämna personuppgifter till oss. Information om hur vi behandlar personuppgifter i dessa fall finns på vår karriärsida och/eller när du lämnar in din ansökan eller anmäler dig till eventet.

När vi är i kontakt med representanter för våra existerande eller potentiella kunder, affärspartners och konsulter behandlar vi vissa personuppgifter i samband med sådan kontakt eller affärsrelationer. I denna information beskriver vi hur och varför vi samlar in och behandlar personuppgifter i dessa fall. Vi beskriver också de rättigheter du har avseende dina personuppgifter och hur du kontaktar oss.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

En stor del av vår kommunikation sker med hjälp av telefon och e-post, vilket innebär en personuppgiftsbehandling. I huvudsak samlar vi in personuppgifter direkt från representanterna men det förekommer att vi kompletterar personuppgifterna genom information från din arbetsgivare och/eller inhämtning av information från privata och offentliga register och källor.

De personuppgifter vi behandlar kan röra kontaktuppgifter (t.ex. namn, titel, arbetsadress, telefonnummer och e-postadress) och identifieringsinformation (t.ex. passuppgifter och födelsedatum/personnummer). Personuppgifterna kan också avse annan information, t.ex. uppgifter som är relevanta för vår affärsrelation med företaget du representerar. Kommunikation kan också innehålla andra personuppgifter som du delar med oss.

Normalt föreligger ingen skyldighet att lämna personuppgifter till oss. Om du inte önskar att vi behandlar dina personuppgifter kan det dock begränsa våra möjligheter att etablera och upprätthålla en affärsrelation med företaget du representerar.

Varför behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter som lämnas eller inhämtas i samband med existerande eller potentiella affärsrelationer för att fullgöra våra åtaganden och sköta administrationen i samband med våra affärsrelationer.

Vi kan även komma att använda personuppgifter som underlag för marknads- och kundanalyser, affärsutveckling, statistiska ändamål, riskhantering samt för marknadsföringsändamål.

Har vi rätt att behandla personuppgifter?

I relation till representanter för existerande kunder, affärspartners och konsulter grundar sig vår personuppgiftsbehandling normalt på en intresseavvägning. Det innebär att vi bedömer att behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för våra affärsrelationer (t.ex. att administrera relationen eller fullgöra våra avtalsförpliktelser) eller, i förekommande fall, våra berättigade intressen och att dessa väger tyngre än eventuella motstående intressen eller grundläggande rättigheter och friheter.

När vi behandlar personuppgifter i syfte att analysera och utveckla vår verksamhet samt för marknadskommunikation, sker behandlingen baserat på vårt berättigade intresse av att förbättra och att marknadsföra vår verksamhet.

Vem har tillgång till de personuppgifter vi behandlar?

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter vi behandlar mot bl.a. förlust och obehörig åtkomst.

Hur länge sparas personuppgifter?

Vi sparar endast personuppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för behandlingen, om inte uppgifterna måste eller får sparas längre enligt lag. Det innebär normalt att personuppgifterna sparas så länge affärsrelationen existerar oh under en begränsad tid därefter.

Om du inte önskar få inbjudningar till våra events eller annan kommunikation från oss kan du avregistrera dig genom att kontakta oss på legal@alight-energy.com.

Vilka rättigheter har den vars personuppgifter behandlas av oss?

Alight AB, org. nr. 556908-9609, med adress Tulegatan 11, 113 86 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs ovan. Det innebär att vi ansvarar för att personuppgifterna behandlas korrekt och i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har också rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter om dig rättas eller raderas (t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om samtycke återkallas). Du har även rätt att invända mot viss behandling av personuppgifter och begära att behandlingen av personuppgifter begränsas. Du har också rätt att få ut sådana personuppgifter som du tillhandahållit i ett maskinläsbart format och att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Den som är missnöjd med hur vi behandlar dennes personuppgifter har rätt att kontakta eller lämna in klagomål hos Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för vår personuppgiftsbehandling.

Vid frågor om eller klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du önskar att utöva någon av dina rättigheter enligt ovan är du välkommen att kontakta oss via e-post på legal@alight-energy.com eller per post till adressen ovan.