PPA för markägare

Vad är PPA? 

PPA, eller Power Purchase Agreement, är ett elköpsavtal som erbjuder ett företag att köpa el från en specifik solpark under en förutbestämd tid. Ofta löper ett PPA-avtal långsiktigt under 10-15 år. 

Företagskunden åtar sig att köpa elen från solparken till ett bestämt pris och kan därför långsiktigt planera och budgetera för sina gröna elkostnader. Till skillnad från när man köper kraft från redan byggda gröna energiprojekt leder PPA-avtal till “additionalitet” – ny grön kraft tillförs till elnätet.

PPA-leverantör Alight finansierar, långsiktigt äger, försäkrar och driftar projektet samt säkrar tillstånd och regelefterlevnad för solparken. Alight arrenderar marken och sköter sedan allt praktiskt med solparken under arrendetiden.

Vilka fördelar har PPA för dig som är markägare?

Genom ett PPA tas risk bort från projektet vilket gynnar även markägaren. Solcellsparkens intäktsström är tryggad under lång tid vilket avriskar projektet och kör det än mer kreditvärdigt.

För dig som markägare som arrenderar ut mark till Alights solparker betyder det att du tryggas långsiktiga stabila intäkter för din mark och adderar ett intäktsben till din verksamhet. Du bidrar också till den gröna omställningen och Sveriges energi tillgångar  utan att behöva hantera någon juridisk, teknisk eller operationell risk.

Du har en enda kontaktpunkt för alla frågor om solprojektet på din mark. 

Efter att arrendetiden löper återställs marken.

Varför PPA med Alight?

Vi är till 100 procent specialiserade på sol-PPA för stora företagskunder. Med drygt 10 års erfarenhet och fler än 50 byggda anläggningar, och med de insikter som kommer från att ha utvärderat över 1000 möjliga projekt inom sol-PPA, har vi djup förståelse för möjligheterna och utmaningarna med PPA och solenergi.

Vi är helt oberoende från den traditionella energiindustrin. Vi är en hållbar och långsiktig partner för din transition till grön, prissäkrad energi.