Lagar du behöver ha koll på om du äger solceller

Det är framförallt åtta lagar som direkt påverkar den som formellt äger en solcellsanläggning.

Som solcellsinnehavare behöver man följa ett antal lagar, förordningar och föreskrifter. I dagsläget innebär det att ha koll på ca 50 författningsdokument.

Framöver kommer det troligen bli flera. Solcellsmarknaden utvecklas snabbt och lagstiftningen kopplat till den har en viss eftersläpning. För att undvika negativa påföljder i framtiden måste man som innehavare hålla sig löpande uppdaterad  på ändringar i lagtexterna.

Det är framförallt åtta lagar som reglerar solcellsinstallationer

I vissa av dessa faller det juridiska ansvaret ytterst på styrelsen och/eller VD:n i företaget som äger eller nyttjar solcellsanläggningen. Det gäller särskilt Elsäkerhetslagen och Arbetsmiljölagen. Oftast kan det här ansvaret inte avtalas bort till underleverantörer. Nedanstående uppställning ger en bild av vilka lagbrott man riskerar att göra sig skyldig till som solcellsinnehavare.

 

Lag som påverkar Solcellsinnehavare Möjligt lagbrott
Lagen om skatt på energiReglerar vilka skatter för bränslen och elektrisk kraft som ska betalas till staten. Missad skattpliktighet eller skattskyldighet för anläggningar större än 255 kW eller där det finns mer än 255 kW totalt i organisationsnumret.
EllagenReglerar elektriska anläggningar och handel med el i vissa fall.  Kabeldragning som skapar ett olagligt så kallat icke-koncessionspliktigt nät (IKN).
ElsäkerhetslagenSyftar till att främja hög elsäkerhet och minska risken för att el orsakar personskador eller sakskador. Dåligt utfört installationsarbete, och dålig fortlöpande kontroll av anläggningen som skapar risk för skada på sak eller person.
Lagen om elcertifikatSyftar till att främja produktion av förnybar el. Ej rapporterad kvotplikt för anläggningar större än 50 kW.
Plan- och bygglagenSyftar till att främja en samhällsutveckling med jämlika levnadsförhållanden och hållbar livsmiljö. Anläggning som saknar nödvändigt bygglov eller ej byggts exakt i enlighet med bygglovet. Anläggning som saknar korrekt fallskydd.
ArbetsmiljölagenSyftar till att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Dålig riskanalys och dåliga skyddsrutiner för anställda, underleverantörer och gäster som vistas vid solcellerna. Installationen utgör typiskt sett ett fast arbetsställe på ett tak, intill en högspänningsanläggning.
Lagen om ursprungsgarantier för elGer den som producerar el rätt att få garantier utfärdade som visar elens ursprung. Inget brott, men skapar exponering för skadestånd om man kommunicerar felaktigt om solcellerna.
InkomstskattelagenInnehåller bestämmelser om kommunal och statlig inkomstskatt.  Felaktigt begärd skattereduktion för utmatning av solel i nätet.

 

Skillnaden mellan olika författningsdokument

Lag: Riksdagen fattar beslut om lagar genom röstning.

Förordning: Regeringen beslutar om förordningar.

Föreskrift: Myndigheter beslutar om detaljerade föreskrifter.

Källa: www.lagrummet.se