4 risker som du bör tänka på när du installerar solceller på taket

Att ha solceller på taket medför många fördelar, från sänkta elkostnader till att göra framsteg mot hållbarhetsmål. Men det medför också vissa operativa risker som, om de inte hanteras korrekt, kan kosta dig onödig tid och pengar - och i värsta fall äventyra säkerheten för dig och dina anställda.

Det bästa sättet att hantera dessa risker är att arbeta med erfarna och certifierade solcellsentreprenörer. I den här artikeln går vi igenom de vanligaste operativa riskerna som du bör fråga din entreprenör om. Vi delar också best practice för hur man kan mitigera dessa risker, för att säkerställa en säker och effektiv solcellsinstallation.

Risk för hälsa och säkerhet

När man installerar solceller på taket arbetar man ofta på hög höjd och använder tung utrustning för att lasta material. Detta innebär en risk för de personer som arbetar på och i närheten av taket, antingen genom att de själva riskerar att falla ner eller genom att paneler och annan tung utrustning blåser av taket vid stark vind. 

Åtgärder för att minska risker kopplade till hälsa och säkerhet kan delas in i individuella säkerhetsåtgärder (som hjälm eller sele) och kollektiva säkerhetsåtgärder (som takräcken eller staket). Även om båda är viktiga, är de senare alltid avgörande. Detta eftersom att även ifall en enskild person agerar oansvarigt genom att t.ex. inte använda hjälm och sele, ska de kollektiva åtgärderna alltid ytterst förhindra att någon skadas.

För att hantera risker kopplade till hälsa och säkerhet rekommenderas att man arbetar med en solcellsentreprenör som ger sina anställda regelbunden och omfattande utbildning inom området. Se också till att de använder all nödvändig säkerhetsutrustning, t.ex. selar och hjälmar. En professionell solcellsentreprenör kommer säkerställa att alla lyft av tunga material detaljplaneras, inklusive användning av lastzoner och varningsskyltar, samt se till att all utrustning inhägnas så att den är tillräckligt stabil för att stå emot kraftiga vindar. Ett tips är också att fråga din solcellsinstallatör direkt hur många hälso- och säkerhetsincidenter de har haft under en viss tidsperiod, samt kontrollera deras hållbarhetsrapport, som ofta rapporterar om dessa åtgärder.

Slutligen bör du se till att din entreprenör har processer och rutiner på plats ifall olyckan är framme, t.ex. genom att de upprättat tydliga processer och protokoll för nödåtgärder.

Risk att taket skadas

Om solcellsinstallationen inte planeras tillräckligt noga kan taket skadas, t.ex. genom läckage, trasiga takfönster eller att taket helt enkelt inte har tillräcklig bärighet för solcellsanläggningen.

Ett första steg i att minska denna risk är att säkerställa att man arbetar med entreprenörer som har lång erfarenhet av solcellsinstallationer på tak och som vidtar lämpliga försiktighetsåtgärder för att förhindra att taket skadas. Som första steg bör entreprenören genomföra en takbärighetsanalys av taket. Analysen kan vanligtvis göras baserat på konstruktionsritningar, men när dessa inte finns eller inte är uppdaterade krävs ett platsbesök för att mäta dimensionerna på bärande balkar. Man bör också inspektera eventuella befintliga skador innan installationen påbörjas. 

Entreprenören bör före installationen sammanställa en takskyddsplan som innehåller olika förebyggande åtgärder, t.ex. att bygga takskydd vid landningszoner och att klä landningsbanor och landningszoner med gummimattor eller skumplastskivor. De bör också vidta åtgärder för att skydda takfönster och säkerställa att takbrunnar hålls tillgängliga. 

I de fall skador uppstår eller upptäcks under byggnationen är best practice att dokumentera dem i ett takskade- och reparationsregister där plats, datum och beskrivning av skadan registreras. Skadan bör repareras tillfälligt och noteras i protokollet. Den bör åtgärdas permanent så snart som möjligt för att förhindra ytterligare skador, och det är bra att inkludera foton av det slutliga resultatet. Du kan be din entreprenör att dela med sig av spåraren för skador och reparationer, eftersom den kan vara värdefull för många intressenter.

Risk för brand 

Precis som med alla elektriska system bör ett korrekt installerat solcellssystem på taket inte innebära någon betydande risk för din byggnad eller dina anställda. Om solpaneler på ett tak inte installeras korrekt kan de dock medföra två olika brandrisker: en risk för att själva installationen fattar eld (särskilt om ledningarna är dåligt installerade eller om det finns ett fel i systemet) och en risk för att installationen hindrar brandmännen från att nå branden om en brand bryter ut. 

För att minska risken för brand bör du alltid arbeta med erfarna och certifierade solcellsentreprenörer som är utbildade i korrekta installationsmetoder, använder högkvalitativ utrustning och har adekvata riktlinjer för materialhantering. Dessa yrkesmän vet hur man installerar de elektriska komponenterna i systemet i enlighet med lokala byggnormer och föreskrifter, och är extra försiktiga vid åtdragning av kablar eftersom lösa anslutningar medför risker. Slutligen bör du kontakta lokala myndigheter (t.ex. brandkåren eller polisen) och informera dem om att det finns solpaneler på taket. 

“Brandrisken är så gott som eliminerad under större delen av byggfasen eftersom det inte finns någon elektricitet, men den kan bli en risk under driftsättningsfasen. Successiv driftsättning – där man börjar slå på små delar av systemet och sedan ökar takten – kan minska denna risk”, säger Nacim Ladjouze, Head of Procurement, Construction and Operation på Alight.

I det mycket sällsynta fall att en brand bryter ut kan solpanelerna göra det svårare för brandmännen att släcka elden om installationen inte är välplanerad. Därför är det bästa att redan från början utforma installationen så att brandmännen enkelt kan ta sig upp på taket, med hänsyn till trappornas placering. Det är också viktigt att se till att solpanelerna inte installeras i närheten av lättantändliga material eller antändningskällor. Entréer bör markeras med skyltar som visar att det finns solpaneler på taket, och tydliga etiketter bör ange vilka kraftledningar som är anslutna till solsystemet och var de olika komponenterna finns, så att brandmännen snabbt kan komma åt dem.

Dessutom får solcellsinstallationen inte öka risken för brandspridning. Till exempel måste kablage genom eller ovanför brandväggar installeras på ett korrekt sätt så att det inte påverkar brandväggarnas funktion och paneler bör inte monteras på ett tak direkt ovanför brandväggar, i enlighet med lokala gällande brandskyddsbestämmelser och byggnormer.

Risker för produktionsstörningar

Vissa solcellskunder oroar sig för risken för produktionsstörningar, där en anläggning kan behöva stänga av produktionen på grund av ett strömavbrott. Även om risken i sig är sällsynt skulle detta sannolikt inträffa under sammankopplingsfasen när solelsystemet ansluts till det större elnätet. Lyckligtvis är växelriktartekniken bra på att anpassa sig till den aktuella platsen, så om det uppstår ett fel på fabriksnivå kommer den att kopplas bort för att skydda resten av installationen. 

För att minska denna risk är det viktigt att arbeta med en entreprenör som har erfarenhet av sammankopplingssteget. Detta innebär att man först genomför en bedömning av ställverket och en diskrimineringsstudie där ställverket undersöks så att sammankopplingsmetoden kan utformas på lämpligt sätt. Därefter ska planen för den slutliga sammankopplingen fastställas, i samordning med anläggningens ansvariga elingenjör och det lokala elbolaget. 

Utöver dessa specifika risker är det också viktigt för företag att ta hänsyn till den övergripande projektledningen av installationsprocessen för att säkerställa att riskerna identifieras och minskas på rätt sätt. Det kan handla om att ta fram en omfattande projektplan, inklusive tidslinjer, budgetar och riskhanteringsstrategier. En erfaren solcellsentreprenör kan ge grundlig vägledning om bästa praxis för att minska de operativa riskerna under installationsprocessen.

Slutligen är kvalitet avgörande. Ladjouze säger: “Det är viktigt att utforma och installera ett system som använder utrustning som passar det aktuella taket så att det håller under hela projektets livslängd. Det är nästan alltid värt att betala mer för utrustning och material av hög kvalitet om det minskar underhållet i framtiden, eftersom det medför ytterligare kostnader och risker.