Kan man teckna PPA-avtal för solceller på sin egen fastighet i alla europeiska länder?

Att teckna ett power purchase agreement (PPA-avtal) eller elköpsavtal för solceller på företagets fastighet har både miljömässiga och ekonomiska fördelar över hela Europa, men avtalets struktur kan se olika ut beroende på land.

Den globala övergången till förnybar energi har tagit rejäl fart under de senaste åren, och det är företagen som ligger i framkant. Fler och fler företag inser de miljömässiga och ekonomiska fördelarna med att använda lokalproducerad solel i sin verksamhet. Det vill säga solel som kommer från solpaneler som installerats på fastighetens tak, mark eller parkering.

PPA-avtal var ursprungligen ett sätt att underlätta för amerikanska företag att välja förnybar energi och växte snabbt fram som en attraktiv lösning i USA. Idag har PPA-avtalet blivit en standardiserad metod för att köpa förnybar energi även här i Europa. Även om PPA-avtal framförallt är etablerat för stora sol- och vindparker, är PPA för solpaneler på den egna fastigheten ett alltmer populärt upplägg som hjälper företag att nyttja solens kraft utan att belastas av stora investeringar eller operativa risker.

Köp solel via ett PPA från ditt eget tak

I ett PPA-avtal där solpanelerna installeras på den egna fastigheten tar en PPA-leverantör på sig ansvaret för design, installation, finansiering och drift av solcellsanläggningen på ett företags fastighet, till exempel på ett tak, en carport eller på marken. Företaget, eller kunden, i sin tur köper den producerade elen till ett förutbestämt pris per kilowattimme (kWh) under en förutbestämd period, vanligtvis mellan 10 och 20 år. Elen förbrukas i fastigheten. 

Viktiga fördelar inkluderar:

  • Omedelbara kostnadsbesparingar: Som kund sparar man pengar direkt i stället för att behöva vänta på kostnadsbesparingar på elfakturan för att få tillbaka sina investeringar. 
  • Inga kapitalinvesteringar: Som kund behöver man inte investera egna pengar utan kan fokusera på att satsa sina resurser på sin kärnverksamhet.
  • Minimerad risk och mindre krångel: Det kan vara komplicerat att hantera solcellsinstallationer, med design, konstruktion, finansiering och löpande drift. Med ett PPA-avtal tar leverantören fullt ansvar för alla processer och som kund behöver man i princip bara ge tillgång till fastigheten.
  • Samma mål: Eftersom solcellsleverantörens intäkter är direkt kopplade till den mängd el som genereras har leverantören ett egenintresse av att maximera energiproduktionen och strävar därför typiskt sett efter att leverera optimal prestanda under hela avtalsperioden till ömsesidig nytta.
  • Time-to-market och hållbarhetsvärden: Jämfört med solcellsparker innebär solcellsinstallationer på fastigheter kortare utvecklings- och byggtid och det finns inte heller någon konflikt över markanvändningen. Dessutom hjälper man till att avlasta överbelastade elnät.

Som en del av den stora satsningen EU Green Deal, “Fit for 55”, föreslår EU-kommissionen ett krav på solpaneler på tak för kommersiella och offentliga byggnader från 2027, vilket skulle göra PPA-avtal för lokalproducerad solel ännu mer relevanta för energiintensiva organisationer. 

Rooftop installation

Kan man teckna PPA-avtal för solceller på sin egen fastighet i alla europeiska länder?

Ja, men avtalet kommer att se olika ut beroende på land, lagstiftning och kundpreferenser. 

I de flesta länder kan du använda ett standardiserat PPA-upplägg där PPA-leverantören äger systemet och kunden betalar per producerad kWh. Storbritannien, till exempel, är en mogen PPA-marknad för solceller på fastigheter där avtalet är fullt genomförbart. I andra änden av spektrumet har vi till exempel Polen, där en tredje part inte tillåts sälja el direkt till en företagskund genom ett PPA-avtal. Istället strukturerar man då avtalet som ett operationellt leasingavtal med fast prissättning. I mitten av spektrumet finns Spanien, där man använder en operationell leasingstruktur som efterliknar ett PPA-upplägg.

Oavsett vilket, finns alternativa avtalsupplägg som kan spegla PPA-villkoren utan att nödvändigtvis klassificera det som ett PPA-avtal. Nedan beskrivs några av dessa alternativa upplägg.

Spanien – ett operationellt leasingavtal som speglar ett PPA-avtal

I Spanien hänvisar Real Decreto Autoconsumo till ett juridiskt ramverk som reglerar självförbrukning av förnybar energi. Det antogs för att främja produktion och användning av grön energi av privatpersoner, företag och samhällen, så att de kan producera sin egen el och konsumera den direkt på plats. 

Real Decreto Autoconsumo innebär i princip att producenten och konsumenten måste vara samma enhet för att maximera fördelarna med lokalt producerad solel. Men detta är i princip motsatsen till hur ett PPA-avtal fungerar, vilket gör ett PPA-avtal till ett ineffektivt alternativ. 

Som tur är finns det ett annat sätt. För företag som vill förbruka elen som produceras på den egna egendomen, men som ändå vill anlita en PPA-leverantör för att hantera design, konstruktion, finansiering och drift, är det vanligt att teckna ett operationellt leasingavtal som speglar ett PPA-avtal. 

“Inom detta upplägg hyr PPA-leverantören juridiskt sett ut tillgångarna till kunden och kunden anlitar i sin tur PPA-leverantören för driften”, säger Samuel Benelbas, Head of Onsite PPA Structuring på Alight. “På så sätt betalar kunden fortfarande per kilowattimme producerad energi och PPA-leverantören tar fortfarande majoriteten av risken.”

Polen – ett operationellt leasingavtal med fast prissättning, plus medvind från lagstiftning

Enligt befintlig polsk lagstiftning får en tredje part inte sälja el som genereras lokalt till en utomstående. Detta medför att PPA-upplägget inte skapar värde, eftersom PPA-leverantören i princip först måste sälja el till nätet och sedan köpa tillbaka den, vilket i slutändan urholkar idén om egenförbrukning i fastigheten.

Istället väljer många företag ett så kallat operationellt leasingavtal där ett fast pris betalas för elen varje månad. I ett sådant upplägg finns det mycket flexibilitet och avtalen kan skräddarsys för att till exempel efterlikna solelens produktionskurva, så att ett företag kan betala mer på sommaren när solen skiner, och mindre under de mörka vintermånaderna. Det skyddar kunderna från volatilitet och hjälper dem att säkra kostnaderna. Upplägget kombineras ofta också med prestandagarantier för att säkerställa att volymrisken inte ligger på köparen, vilket den skulle göra i ett vanligt leasingavtal. Den viktigaste skillnaden mot ett traditionellt PPA-avtal är att den månatliga avgiften inte direkt kan kopplas till solelen som producerats.

Utöver själva avtalsupplägget, kan tillståndsprocesser för solkraft på fastigheter i Polen verka komplexa. Dock har man nyligen implementerat förändringar som gör det lättare för företag som vill installera solpaneler på sina fastigheter. Till exempel trädde en ny bestämmelse i kraft tidigare i år som innebär att ett beslut om lokalisering inte behövs för installationer nära fastigheten, vilket innebär att du ur ett tillståndsperspektiv i allmänhet bara behöver nätägarens godkännande samt ett bygglov för att installera solceller på fastigheten.. Benelbas uppskattar att detta i genomsnitt förkortar tillståndsperioden med tre månader. Nätägaren har fortfarande upp till 150 dagar på sig att ge sitt godkännande, så i värsta fall kan det fortfarande bli en långdragen process, men den kan alltså potentiellt bli betydligt kortare. 

Dessutom finns just nu ett förslag på parlamentets bord som öppnar upp för privata kabelanslutningar, så kallade “private wire installations”. För installationer av förnybar energi under 2 MW kräver den föreslagna lagstiftningen endast en anmälan till energitillsynsmyndigheten och till nätägaren. Det finns inga begränsningar för hur lång den privata kabelanslutningen får vara, men Benelbas förutspår att det inte kommer att vara tillåtet att installera privata kabelanslutningar till solanläggningar som redan är i drift, även om det är oklart i dagens utkast.

En multinationell approach

De lokala avtalsuppläggen kan verka komplexa, men i slutändan är värdet från lokalproducerad solel detsamma i alla geografier; grön el till en låg, förutsägbar kostnad och utan att behöva investera tid eller pengar.

För ett företag som vill teckna ett enskilt PPA-kontrakt för en solcellsinstallation i ett specifikt land, kan en lokal PPA-leverantör ge råd kring hur avtalet bör utformas.

Ett multinationellt företag som vill bygga ut solenergi på fastigheter över flera marknader rekommenderas däremot att samarbeta med en internationell leverantör som kan paketera PPA-avtalen och anpassa dem till respektive geografi och lagstiftning. I princip kan man förhandla 90 procent av villkoren i ett enda avtal, och en internationell leverantör kan sedan anpassa resterande 10% för att spegla lokala krav och regler samt efter kundens specifika behov.

Det är också viktigt att notera att beroende på geografi kan det krävas tilläggsavtal till PPA-avtalet för att kunna tillhandahålla solel på fastigheter. Dessa är vanligtvis fastighetsrättsliga avtal som ger PPA-leverantören rätt att få tillgång till kundens egendom för att installera, underhålla och drifta solcellsinstallationen. 

“Om du vill installera solceller på fem platser i fem olika länder kan det sluta med att du har fem olika avtal”, säger Benelbas. “Det är viktigt att leta efter en internationell leverantör som har en långsiktig vision för sina kunder och projekt så att de flesta klausulerna i ditt avtal kommer att vara desamma, men med skräddarsydda avsnitt för specifika geografiska områden.”