Bra drift av solceller kräver aktiv personal

Idag finns det bra övervakningssystem för solceller med inbyggda larmsystem. Men det krävs ändå en insatt och kunnig person som löpande sköter driften av anläggningen.

Idag finns det bra övervakningssystem för solceller med inbyggda larmsystem. Men det krävs ändå en insatt och kunnig person som löpande sköter driften av anläggningen.

Heltäckande övervakningssystem för solceller lagrar data om elproduktion, solinstrålning och temperatur. Genom webbaserade gränssnitt kan datan visualiseras på olika plattformar. Men att ha tillgång till datan är inte samma sak som att veta hur den ska användas.

För det krävs en insatt och kunnig person som kan analysera datan. Det handlar om att jämföra produktionen av solel med oberoende solmätningar och den prognos man gjort. Och att utifrån analysen fatta beslut om vilka åtgärder som krävs för att optimera elproduktionen.

– 80 procent av driftjobbet är skrivbordsjobb. Och för att kunna fatta kloka beslut måste den som har driftansvaret vara kompetent på en rad områden. Dels inom tekniken naturligtvis, men även inom de lagar och regler som styr solcellsanläggningar, berättar Wilhelm Löwenhielm, grundare av solelsföretaget Eneo Solutions.

Alla fel märks inte i elproduktionen

Situationen kompliceras också av fel som inte märks. Det finns flera typer av fel som inte påverkar elproduktionen. Men som kan utgöra en säkerhetsrisk. Till exempel slitage på kablar och växelriktare eller defekta stativ. Så förutom att reagera på larm och avvikelser i dataanlyserna måste man även arbeta proaktivt och förebyggande.

Detta innebär servicebesök och underhållsarbeten som bör planeras in med regelbundna intervaller för att hinna åtgärda fel och brister innan de leder till person- eller sakskador. Annars är risken att man missar att åtgärda elsäkerhetsfel. Det kan i värsta fall leda till olyckor och att man bryter mot Elsäkerhetslagen. Vilket kan ge böter och skadeståndskrav.

Kom ihåg att dokumentera

En annan viktig aspekt av en aktiv drift är att den skapar en löpande och uppdaterad dokumentation. Detta är viktigt för att kunna jämföra den faktiska produktionsvolymen med prognoserna. Och därmed kunna veta om utfallet når upp till de uppsatta målen. Ekonomiska såväl som miljömässiga.

En noggrann och löpande dokumentation gör det också enkelt att visa att man följer lagar och regler. Och det skapar trygghet när man vill kommunicera satsningen.

Stor internationell marknad

Internationellt är drift och underhåll av solceller en marknad i sig. Bland aktörerna finns både solcellsföretag med bred leverans och renodlade driftföretag som har solcellsdrift som sitt enda fokus.

Både EU:s och USA:s branschorganisationer för solceller, SPE respektive SEIA, publicerar guider för drift och underhåll i form av Best Practices. Och såväl branschtidskrifter som myndigheter skriver om allt från driftbehov till budgetering och outsourcing av solcellsdrift.

– Den svenska solcellsmarknaden är fortfarande relativt omogen. Och insikten om vilka fel och brister som kan uppstå under drift och hur man bäst hanterar dem är inte alltid så stor. Vi är övertygade om att den insikten kommer att öka i takt med att branschen mognar, kommenterar Harald Överholm.

Länkar till mer läsning om solcellsdrift och underhåll

Analys av risker kring byggnation och drift av solceller:
”Best Practices for Solar Risk Management”, publicerad av USA:s branschorganisation för solceller, SEIA:
Best Practices for Solar Risk Management

Genomgång av driftbehov för solceller:
”Operations & Maintenance Best Practices Guidelines Version 2.0”, publicerad av EU:s branschorganisation för solceller, SPE:
Operations & Maintenance Best Practices Guidelines

”Best Practices in PV System Operations and Maintenance” publicerad av NREL, forskningscentrum för USA:s energimyndighet EIA:
Best Practices in Photovoltaic System Operations and Maintenance

Kostnadsbudgetering för solcellsdrift:
”Budgeting for solar PV plant operations & maintenance: practices and pricing”, publicerad av Electric Power Research Institute, ett amerikanskt forskningscentrum: Budgeting for Solar PV Plant Operations & Maintenance

Outsourcing av solcellsdrift:
”Solar PV O&M Best Practices in a Rapidly Changing Market”, publicerad av Powermag, internationell branschtidskrift för elproducenter: Solar PV O&M Best Practices in a Rapidly Changing Market