Håller ert tak för solceller?

Boverket sätter regelverket för hur all form av byggnation får utföras i Sverige. Om solceller ska installeras på tak kräver reglerna att man ska säkerställa att taket klarar belastningen. Trots det är det få solcellsleverantörer på marknaden som erbjuder takhållfasthetsutredningar. Eller informerar beställaren om vilka regler som gäller och var ansvaret ligger. I den här artikeln har vi sammanfattat det du som funderar på solceller behöver veta vad gäller takhållfasthet innan en installation görs. Och vad ni kan göra för att er organisation inte ska utsättas för onödiga risker.

Rooftop installation

Med det ökade intresset för solceller i Sverige ökar också behovet av att sprida medvetenhet om vad en solcellsanläggning innebär. Och vilka regler och krav som finns. Ett sådant krav är att säkerställa att taket håller för belastningen från en solcellsanläggning.

Solceller kräver analys av taket

Även om solcellsparker börjar bli vanligare runt om i världen är det takbaserade anläggningar som dominerar i Sverige och det som de flesta associerar med solceller.

Att installera solceller på ett befintligt tak omfattas bl.a. av Boverkets byggregler (BBR) för ändringar samt BBR:s konstruktionsregler. Vid ändring av tak, såsom solceller, träder regler i kraft som rör taket och dess hållfasthet.

Vad innebär det i praktiken?

Jo, att taket som man önskar installera solceller på måste uppfylla samma krav som om det skulle byggas om eller renoveras. Här är det byggherren som ansvarar för att gällande regelverk följs. För att säkerställa att de kraven uppfylls bör en så kallad takhållfasthetsutredning göras. Den utredningen kommer att slå fast om taket klarar den extra belastningen som solcellerna innebär.

Varför är det så viktigt med takhållfasthet?

Om man sätter upp solceller på ett tak utan att hållfastheten har säkerställts kan byggnadsnämnden ingripa. Det kan i sin tur leda till sanktioner som finns beskrivna i Plan- och Bygglagen (PBL) samt plan- och byggförordningen (PBF).

Men en potentiellt mycket allvarligare konsekvens av att inte ha utrett om taket håller är att taket på grund av belastningen från solcellerna går sönder eller till och med rasar in. Ett inrasat tak kan i värsta fall leda till att människor skadas eller förolyckas.

Vems är då ansvaret?

Ansvaret för att fastställa takhållfastheten vilar enligt Boverkets regelverk på byggherren. Det vill säga den person som antingen utför projektet för egen del eller som beställer projektet.

Det innebär att du som privatperson eller ditt företag står som ansvarig byggherre när solceller och installation beställs för din eller ditt företags räkning. Om en solcellsanläggning installeras genom ett så kallat PPA-kontrakt är det däremot projektföretaget som är byggherre. Det är då projektföretaget som har ansvaret att säkerställa takhållfastheten.

Att bryta mot reglerna för de tekniska egenskaperna hos en byggnad kan få allvarliga juridiska och ekonomiska konsekvenser. Det kan även innebära stora negativa effekter på varumärke och trovärdighet. Oavsett var det juridiska ansvaret ligger tenderar negativ medial uppmärksamhet att riktas mot det företag eller organisation som associeras med händelsen.

Vad gäller för tak och olika laster?

Ett tak dimensioneras utifrån att det ska klara två typer av belastning. Permanenta laster som fasta installationer och tidsvariabla laster som väder och vind. Utöver det krävs även en säkerhetsmarginal.

De tidsvariabla lasterna skiljer sig åt beroende på var i Sverige byggnaden ligger. Vissa områden har stor nederbörd av snö eller är mer utsatta för vind vilket gör att taken på byggnader där behöver klara högre belastning än i andra mindre utsatta områden.

När det gäller belastning från snö, så kallad snölast, är landet uppdelat i olika snölastzoner utifrån mängd snö som förväntas falla i olika områden.

Dessa zoner uppdateras kontinuerligt bland annat utifrån SMHI:s data om klimatet och historiska värden. Det kan innebära att för vissa äldre byggnader i specifika zoner där riktvärdena har höjts, så uppfyller inte taken längre kravgränsen för belastning. Även om de uppfyllde kravgränsen vid tidpunkten när de byggdes.

Det finns två saker som kan försvåra installation av solceller på ett befintligt tak:

 • Regelverk och kravgränser har ändrats, vilket gör att taket inte uppfyller aktuella gränser för belastning – oavsett solceller.
 • Taket har inte dimensionerats med tillräcklig säkerhetsmarginal för att klara den extra lasten som solceller innebär.

I inget av fallen får man bygga solceller på taket i dess nuvarande skick. Alternativen är att antingen förstärka taket eller att helt enkelt försöka hitta en annan byggnad med ett tak som har dimensionerats för att klara mer last och har större säkerhetsmarginal.

 

Vad behövs för att göra en takhållfasthetsutredning?

En utredning av takets hållfasthet bör alltid göras av en professionell ackrediterad person som har tillgång till den information som krävs om byggnaden och taket såsom:

 • Konstruktionsritningar över bärande strukturer.
 • Information om yttertakets beskaffenhet.
 • Uppgifter om strukturer och byggkomponenter från konstruktören som byggde taket.

Utifrån gällande regelverk och lastkrav beräknar utredaren takets hållfasthet. Utredaren ger sedan en rekommendation om det är lämpligt att installera solceller där eller inte.

Takhållfasthet – en självklarhet

Att bedöma takets hållfasthet är egentligen en icke-fråga. Regler och krav finns där för att trygga säkerheten. Och det finns nog få som medvetet vill utsätta sig för risken att vara ansvarig för att ett tak rasar in med de följder det kan få.

Att beräkna takhållfasthet är en naturlig del av en byggentreprenörs arbete när ett tak byggs eller renoveras. Det bör vara lika naturligt för en solcellsleverantör att erbjuda professionella konsulttjänster att utreda att taket uppfyller kraven för takhållfasthet och att informera om det juridiska ansvaret innan solceller installeras.

En ökad medvetenhet runt vikten av att ha kontroll på taks hållfasthet är en förutsättning för att solcellsmarknaden ska utvecklas på ett säkert och hållbart sätt.

Om det finns planer att installera solceller på tak, ska man ställa krav på att en professionell takhållfasthetsutredning utförs. Likaså är det rimligt att solcellsaktörerna på marknaden tar sitt ansvar och inte bygger solceller på tak där hållfastheten inte har utretts.

Vad gäller för solceller och takhållfasthet?

 • Installation av solceller omfattas av Boverkets regler för ändring av byggnader och regler om konstruktion.
 • Takhållfasthetsutredning görs för att trygga säkerheten. Om taket rasar kan människor komma till skada.
 • När solceller sätts upp på ett tak ska takhållfasthetsutredning göras för att säkerställa att taket uppfyller Boverkets regler.
 • Utredningen kan visa grönt ljus för solceller eller rött på grund av inte tillräckligt stora säkerhetsmarginaler eller att regelverk har ändrats.
 • Ni som företag räknas som byggherre om ni bygger solceller för egen räkning och därmed ansvariga om sanktioner delas ut eller om någon människa kommer till skada om ingen utredning har gjorts.
 • Om ni istället har ett PPA-avtal är det projektföretaget som är ansvariga.
 • Ställ krav innan en solcellsinstallation att en takhållfastutredning utförs.