Affärsmodeller

Allt fler kommuner upphandlar solel med PPA

Svenska kommuner har traditionellt upphandlat solceller i egen regi. Men nu går allt fler över till energiköpsavtal när de upphandlar solel. Vilket många ser som en effektivare affärsmodell för att nå klimat och miljömål snabbare.

Att den svenska solcellsmarknaden mognar syns inte minst på att det byggs fler och större anläggningar än någonsin. Men även på etableringen av effektiva affärsmodeller. Traditionellt har svenska kommuner valt att upphandla solceller i egen regi. Som är en betrodd affärsmodell där de själva äger solcellerna. Men de senaste åren har flera kommuner gått över till att upphandla lokalproducerad solel med energiköpsavtal, eller Power Purchase Agreement (PPA) som det också kallas.

Internationellt är PPA en erkänd affärsmodell när man etablerar produktionsanläggningar för förnybar energi. Och EU listar modellen som en av nycklarna till ett fossilfritt samhälle.

Hakar på trenden

I Sverige har energiköpsavtal framförallt använts inom privat sektor. Och det var inte förrän 2017 som Järfälla blev Sveriges första kommun att upphandla solel som tjänst som en del kallar det. Sedan dess har Nässjö, Mariestad, Gullspång och Töreboda hakat på trenden.

Vid en upphandling av solel med PPA är det leverantören som bygger, driftar och äger anläggningen som placeras på kommunens tak eller som en solpark. I avtalet mellan parterna förbinder sig kommunen att köpa elen som produceras av anläggningen för ett fast pris per kilowattimme under hela avtalstiden. Och solcellsleverantören fungerar i praktiken som elleverantör. Läs mer om PPA här.

Ur ett hållbarhetsperspektiv är inte solcellsanläggningen det intressanta utan nyttan den producerar i form av solel. Och enligt Upphandlingsmyndigheten är energiköpsavtal en bra modell för hållbara upphandlingar.

Upphandlingsmyndigheten pekar särskilt på insikten om att framgångsfaktorn handlar om att koppla organisationens klimatmål direkt till kraven i upphandlingen. PPA kan därför vara extra intressant för kommuner med ambitiösa klimatmål, eftersom det finns möjlighet att uppnå en hög andel lokalproducerad förnybar el. Utan att kommunen behöver ta av eget kapital.

Flera skäl bakom upphandlingarna

Men det kan också finnas andra skäl till att kommuner väljer att upphandla solel med den här modellen. När vi intervjuade representanter från tre av de fem kommuner som upphandlat solel med PPA lyfte de resultatfokus, den obefintliga investeringskostnaden och snabb utrullning av solcellerna som de främsta anledningarna till att de valt att upphandla solel på det här sättet.

Med PPA slipper vi en stor investeringskostnad och det går snabbt.

Simon Carlsson, byggchef i Nässjö kommun menade till exempel att PPA gjorde det lättare att få igenom en satsning på solceller i en tid när kommunen hade en ansträngd investeringsbudget:

– Vi hade en hårt belastad investeringsbudget som ledde till att vi inte hade ekonomiskt utrymme för att investera i solceller. Kommunen har inte tidigare investerat i solceller så det finns ett kunskapsglapp inom förvaltningen som också leder till ökade kostnader, sade han.

Och kommunstyrelsens ordförande i Mariestads kommun, Johan Abrahamsson (M) gav ett liknande svar:

– Vi har otroligt mycket takytor inom kommunen, ska vi bekläda allting kommer vi att belåna upp alldeles för mycket kapital än vad som är hälsosamt för den kommunala budgeten.

Kan driva på med mer förnybar energi

Båda två tillade också att PPA medger en snabbare utbyggnadstakt. Vilket de uppskattar eftersom deras kommuner har höga miljömål och snabbt vill kunna göra skillnad.

– Samarbetet med leverantörer gör det möjligt för kommuner att driva på med mer förnybar energi i Sverige, enligt Johan Abrahamsson.

En bild som delas av tjänstemannaorganisationen i samma kommun. I en artikel berättar Thomas Johansson, samhällsbyggnadschef i Mariestad, att:

– Solenergi är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete och vi kan genom detta avtal försörja våra fastigheter med solel utan att själva behöva stå för investeringen, det är ett bra upphandlingskoncept som fler kommuner skulle kunna använda sig av.

Den långa avtalstiden var först lite avskräckande…

Slipper tänka på driften

För Järfälla var huvudanledningen att de kunde nå mål för egenproducerad förnybar el i förtid. Fördelar var också att de inte behövde belasta investeringsbudgeten eller tänka på driften. Amanda Palmstierna (MP), då ordförande för Tekniska nämnden, menar att det finns en tydlig fördel att inte belasta kommunförvaltningen med drifts- och förvaltningsansvar för anläggningarna. Men hon medger att den långa avtalstiden som ofta är tjugo år först kan verka avskräckande, och att detta var något hon diskuterade med förvaltningen innan upphandlingen godkändes:

– En viktig fördel med PPA är att det vid behov finns möjlighet att bryta avtalet när som helst genom utköp. Detta är tydligt beskrivet i avtalet och fungerar också ekonomiskt.

Konkurrensen ökar

En annan oro kring PPA bland kommunföreträdare är om upphandlingsformen är tillräckligt konkurrensutsatt. Men även här har det skett en utveckling och antalet aktörer som kan erbjuda PPA till kommuner har vuxit. Det visar sig till exempel i de anbud som kommit in till de tre upphandlingarna som tagits upp här, där flera aktörer har lämnat anbud på varje upphandling.

För kommuner som har höga klimat- och miljömål som vill få stor effekt av sin solsatsning utan att belasta investeringsbudgeten är en PPA ett bra alternativ istället för att upphandla solel i egen regi.

Information om kommunala PPA-upphandlingar

 

Nässjö

 • Slutförd upphandling: 2018
 • Effekt: 620 kW
 • Antal fastigheter: 7
 • Vinnande anbud: Swede Energy Power Solutions

 

Mariestad, Töreboda och Gullspång kommun

 • Slutförd upphandling: 2019
 • Effekt: 900–1500 kW
 • Antal fastigheter: ca 20
 • Vinnande anbud: Vattenfall InHouse

 

Järfälla kommun

 • Slutförd upphandling: 2017
 • Effekt: 770 kW
 • Antal fastigheter: 10
 • Vinnande anbud: Eneo Solutions

 

Intervjupersoner

 

 • Simon Carlsson, Byggchef, Nässjö kommun
 • Amanda Palmstierna (MP), kommunalråd, Järfälla kommun
 • Johan Abrahamsson (M), Kommunstyrelsens ordförande, Mariestads kommun