Vilka värden ger solceller till ditt företag?

Om man har en väl utarbetad strategi och gör ett ordentligt förarbete skapar ett solcellsprojekt många fördelar som ett företag kan dra nytta av. Den här artikeln ger dig fem starka argument för att driva på en satsning på solceller i ditt företag.

Solceller är en grön hållbarhetsåtgärd. De tillför ny grön el till samhället och knuffar undan mindre ren el. Marknaden för solceller har exponentiell tillväxt i Sverige. Vi ser störst ökning av den nyinstallerade effekten på villatak. För att uppnå Energimyndighetens mål om 10 procent solenergi krävs dock också att det tillförs solel från större solcellsanläggningar.

Glädjande nog finns en trend där privata företag och aktörer inom offentlig sektor i allt större utsträckning börjar se fördelarna med att producera egen grön energi. Fler och fler organisationer tar ett helhetsgrepp och bygger upp strategier för långsiktiga satsningar. En del lokala och nationella energibolag har även byggt solcellsparker.

5 starka argument för solceller

Som inspiration för att komma igång med en solcellssatsning i ert företag presenteras här fem fördelar ni kan få ut av ett solcellsprojekt. De kan fungera som argument i interna diskussioner för att få fler kollegor att nappa på idén. Fördelarna kan delas upp mellan ekonomi, hållbarhet och kommunikation.

Om ni redan har solceller kan punkterna användas som inspiration för att utveckla satsningen och samtidigt ge er själva en klapp på axeln för att ni bidrar till en grön energiomställning.

Hållbarhet

1. Tydlig hållbarhetsnytta
Er organisation tillför ny grön el till nätet, vilket minskar behovet av mindre miljövänlig el. Ditt företag sparar många ton koldioxid under solcellsanläggningens livstid. Dessutom minskar man andelen kolkraft i Europa. En grön åtgärd, helt enkelt.

2. Hjälper er att nå miljö- och energimål
Solceller hjälper er att nå era mål. De kan handla om att minska CO2 utsläpp, producera mer egen energi, minska energikostnaderna eller öka energieffektiviteten. Det är också en hållbarhetsåtgärd man kan lyfta fram i års- och hållbarhetsredovisningen.

Ekonomi

3. Förutsägbar elkostnad
Solceller ger trygg och stabil kostnad för en del av er elkonsumtion i minst 20 år. Ingen vet helt säkert hur prisutvecklingen för elen från nätet kommer att se ut. Men över tid ger solceller en ekonomisk besparing. Prognoser visar att elpriset troligen kommer att öka över tid. Bland annat visar Energimyndighetens långtidsprognos Scenarier över Sveriges energisystem 2016 att systempriset blir högre på längre sikt 1.

Kommunikation

4. Kommunikativt verktyg
Ett av de största värdena med solceller är att det är ett kraftfullt kommunikativt verktyg. Genom en kommunikationsstrategi som bygger på tydliga budskap och sanna och relevanta jämförelser skapar er solcellssatsning affärsmässiga värden långt utöver det enskilda projektet.

5. Stärkt kundlojalitet
Tack vare ditt företags konkreta miljöarbete blir engagemanget hos både kunder och medarbetare större. Genom korrekt och relevant kommunikation blir kunderna mer lojala och medarbetarna mer stolta.

1) Scenarier över Sveriges energisystem 2016, sid 36. Ladda ner rapporten här.