Stor potential för solparker i Sverige

Även om intresset för solceller är större än någonsin finns det få solparker i Sverige. Här finns en outnyttjad potential för privata företag att göra rejäla satsningar på hållbar grön el. Den här artikeln beskriver värden och risker med solparker. Och ger dig råd om när det är värt att utreda möjligheterna för en solpark.

default

Antalet takbaserade solcellsanläggningar växer stadigt i Sverige, inte minst bland hushållen där intresset för solceller är större än någonsin. Men för att Sverige ska lyckas uppnå Energimyndighetens mål om 5-10 procent solenergi till år 2040 måste även företagen börja satsa stort på solceller som energiform.1

Det kan ske genom att bygga solparker. För ett företag är solpark en storskalig satsning på solel som har många fördelar.

En solpark är lönsam, även utan statligt investeringsstöd. Den minskar företagets koldioxidavtryck. Och eftersom elnätet i Norden är starkt sammankopplat med övriga Europa knuffar den undan fossil el i andra länder.

Solparker vanlig syn i Europa

Att solceller minskar både företagets klimatavtryck och fossil el i Europa gäller naturligtvis både för solparker och solceller på takanläggningar. Men solceller på tak blir en mindre satsning än en solpark. På gott och ont.

– Med en solpark producerar ni mer grön el och knuffar undan smutsigare el från den europeiska elmarknaden. Ni kostnadslåser en stor andel av er el och sparar pengar långsiktigt. Samtidigt kräver en solpark en helt annan typ av engagemang. Innan ni väljer att bygga en solpark behöver ni ta ställning till fler risker och frågeställningar. Det är inget litet beslut att ta, kommenterar Harald Överholm, grundare och VD på Eneo Solutions.

Hittills är det dock bara energibolag som byggt solparker i Sverige. Ett exempel är Göteborg Energi som i december 2018 invigde Sveriges största solpark .

Blickar vi däremot ut över Europa blir solparker som etableras av privata företag en allt vanligare syn. McDonaldsGoogle och Coca-Cola är alla exempel på företag som byggt solparker i Europa.2

Mer eller mindre installerad effekt

För att komma fram till det mest ekonomiska alternativet för ert företag är det viktigt att utgå från organisationens faktiska elförbrukning. Och hur mycket el ni vill få ut av era solceller.

En annan viktig aspekt är att ni med en solpark behöver betala elskatt och nätavgifter. Vilket ni inte behöver göra med en rätt dimensionerad solcellsanläggning på tak.

När är det läge att överväga en solpark?

  • När ni vill få ut mer el än vad ni har kapacitet till i takyta.
  • Om ni funderar över att bygga på många tak eller att bygga en stor solpark kan den snabbaste vägen vara att bygga en större anläggning på marken.
  • Det innebär också en större ekonomisk fördel att bygga en stor anläggning jämfört med flera små.

 

Affärsmodell och investering

Man kan välja att äga en solcellsanläggning själv eller att upphandla den genom ett PPA-avtal (power purchase agreement). I korta drag handlar PPA-avtal om att en leverantör äger och förvaltar solcellsanläggningen och kunden får köpa elen som anläggningen producerar till ett fast pris.

PPA kan användas som ett sätt att köpa grön el samtidigt som man säkrar sitt elpris över tid.

Om ni vill äga parken själva kräver en solpark mycket större investeringar än solceller på tak. Att tillsätta resurser och investeringar på ett område som inte utgör företagets kärnverksamhet är inte så lockande alla gånger. En solpark kräver också ett internt energiteam med tillräcklig kompetens för att förvalta solparken enligt krav under gällande reglering.

Det är ett par av anledningarna till att det i Europa är ovanligt att privata aktörer äger solparker själva. Istället har oftast företag globalt och i Europa valt att upphandla solparker genom PPA.3

Om parken upphandlas via ett PPA-avtal är det viktigt att säkra:

  • Att leverantören kan hantera de risker som uppkommer med större anläggningar.
  • Att leverantören har ekonomi nog att klara investeringen.
  • Var pengarna leverantören finansierar anläggningen med kommer ifrån. Om leverantören får finansiering från bolag som sysslar med oetiska eller miljöfarliga investeringar kan det gröna värdet med solceller vattnas ur.

Oavsett affärsmodell krävs det mer såväl ekonomiskt som tekniskt och juridiskt för att få ihop en solpark jämfört med en takbaserad anläggning.

Takyta kontra markyta

Jämfört med en solpark har solceller på tak en tydligare begränsning i form av ytan som finns tillgänglig. Dessutom har äldre tak ofta många skorstenar och ventilation som kan skugga solcellsanläggningen. Vilket ytterligare begränsar en solcellsanläggning. En solcellsanläggning på tak kräver dessutom en takhållfasthetsutredning.

Om man vill producera mycket solel är det ofta bättre att satsa på en solpark. Förutsatt att man kan lösa markfrågan. Ytan måste uppfylla vissa kriterier och det måste finnas en anslutningspunkt med tillräcklig kapacitet att ta emot elen som produceras. Vilket inte är helt lätt att ordna.

Om ert företag vill ha solparken nära er huvudverksamhet blir den tillgängliga markytan mycket mindre. Och möjligheten att välja markyta utifrån bästa tänkbara solinstrålning blir inte heller lika stor.

Det är först när man har valt ut en lämplig markyta som man kan bestämma storleken på parken. Då vet man också vilka kontrakt och avtal som behöver skrivas och mellan vilka aktörer.

Det finns över 20 regelverk som kan påverka etableringen av en solpark. Det handlar till exempel om skydd för djur och natur, kulturmiljöer och trafiksäkerhet.

En solpark kräver en helt annan typ av engagemang. Innan ni väljer att bygga en solpark behöver ni ta ställning till flera risker och frågeställningar.

Det här är frågeställningar som inte kommer upp på samma sätt om man väljer att bygga solceller på tak. Det finns ofta ett begränsat antal tak som man kan bygga på och det är ofta en enklare väg till solel än att behöva leta efter lämplig mark. Men om markfrågan är löst går det typiskt sett snabbare att bygga en solpark än flera mindre takanläggningar.

Hållbarhetsvärde och kommunikation

Förutom att solceller är ekonomiskt lönsamma har de också ett stort hållbarhetsvärde. Det gäller oavsett om ni väljer att bygga solceller på tak eller en solpark. Men en solpark förstärker såklart hållbarhetsvärdet då mer koldioxid sparas.

Eftersom hållbarhetsvärdet är stort är det viktigt att kommunikationen av satsningen säkras. Se därför till att ha koll på all fakta kring anläggningen och att den är korrekt. Beräkna exempelvis hur mycket solpanelerna släppt ut vid tillverkning och transport, samt hur mycket koldioxid anläggningen sparar per år. Det skapar trovärdighet och kommer att utgöra grunden i all er kommunikation kring solcellerna.

Oavsett om ni väljer att köpa solel genom PPA eller äga solparken själva är det viktigt att säkerställa att leverantören uppfyller lämpliga hållbarhets- och uppförandekrav. Det gör ni enklast genom att sätta upp krav i upphandlingen.

Solparker värda att utreda

Vår bedömning är att det bara är en tidsfråga innan företag i Sverige väljer att satsa storskaligt på solceller, såsom många redan gör i övriga Europa. Förhoppningsvis har den här artikeln gett dig en bättre förståelse för vad det innebär att bygga en solpark. Som underlättar beslut om en solpark är värd att utreda för er organisation.

3Läs Världsbankens stora rapport om storskalig solel här se sida 149 för kapitel om Power Purchase Agreement.