Solceller på taket – helt utan risk?

Solceller har potential att vara en viktig hållbarhetsåtgärd, som också syns och inspirerar. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att det finns risker som kan ha negativ påverkan på satsningen. Och dessa måste man kunna hantera.

Rooftop installation

Solcellsmarknaden växer snabbt både i Sverige och internationellt. 2017 ökade antalet nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige med 52 procent och den installerade effekten med 65 procent, enligt siffror från Energimyndigheten.

– Det är med andra ord allt fler som inser att solceller kan skapa såväl ekonomiska värden som hållbarhetsvärden. Och att de kan vara ett konkurrensverktyg, säger Harald Överholm, en av grundarna av Eneo Solutions, som arbetar med solcellssatsningar för stora företag och offentlig sektor.

Ansvar för ett elverk

Men som innehavare av en solcellsanläggning är man ansvarig för ett litet elverk. Vilket betyder att man har en del skyldigheter och kan ställas till svars för saker som inträffar på anläggningen.

Det är inte det första man vill tänka på när man är entusiastisk och står i färd med att göra en solcellssatsning. För att sänka sina elkostnader, tillföra grön el till elsystemet och visa att man går i bräschen för hållbar utveckling.

Men för att kunna fatta kloka beslut kring sin solcellssatsning, och uppnå de värden man är ute efter, behöver man veta om att det finns en del risker förknippade med solceller. Och man behöver hantera riskerna.

Områden att ha koll på

Det är sällan som det inträffar något allvarligt i anknytning till en solcellsanläggning. Men det finns viss risk att satsningen påverkas negativt på en rad områden. Därför är det bra att vara särskilt uppmärksam på dessa och ha bra rutiner för att hantera dem:

 • Oförutsedda kostnader för bygg och drift
 • Lagar och regler
 • Miljöfotspår
 • Oönskad publicitet för underleverantörer

Oförutsedda kostnader

De flesta av oss uppskattar en offert med ett lågt pris. Men frågan är om installatörens kalkyl håller?

En rapport från Svensk Byggtjänst har tittat på kostnadsproblem för fastighetsinstallationer. En övergripande slutsats är att de största problemen drabbar ovanliga installationer med energirelaterad teknik, t.ex. kylteknik. En majoritet av de tillfrågade branschaktörerna såg stor sannolikhet för ändringar och tilläggsarbeten (så kallade ”ÄTA”) inom såna installationer. Risken kom framförallt från bristande beställarkunskap. Installatörerna själva bedömde att projekten blev 17% för dyra i snitt.

För att slippa råka ut för liknande obehagliga överraskningar inom solceller gäller det att tänka till kring hur man upphandlar. Att ta ställning till vilken kompetens man behöver. Och vilka affärsmodeller som finns.

Med tanke på att solcellsanläggningar har en livslängd på 30 år måste man även budgetera seriöst för drift och underhåll. Och man behöver vara medveten om att det kommer att kosta en del. För att undvika brister i drift och underhåll, som kan orsaka såväl produktionstapp som olyckor på plats, behöver man dessutom ha tillgång till den kompetens som krävs för att drifta anläggningen på ett kostnadseffektivt och säkert sätt.

Lagar och regler

I Sverige utgörs den juridiska risken främst av åtta lagar som har en direkt påverkan på solcellsägare. Och som man som innehavare riskerar att bryta mot.

Tillsammans har de gett upphov till en mängd regler, förordningar och föreskrifter. Till det kommer en rad prejudicerande domar och ställningstaganden av olika myndigheter. Det finns dessutom en risk att nya lagar och regler träder i kraft under anläggningens drifttid.

Miljöfotspår

Solcellernas hållbarhetsvärde är oftast den viktigaste orsaken att man genomför satsningen. Så det är viktigt att ha svar på grundläggande frågor:

 • Har vi all information vi behöver för vår hållbarhetsredovisning?
 • Ger våra solceller det klimatfotspår vi vill uppnå?

Hur panelerna sätts upp, för att få maximal solinstrålning, och hur de driftas, för att undvika bortfall av el, spelar roll för den samlade miljönyttan. Miljönyttan man påstår att solcellerna uppnår måste också kunna backas upp av dokumentation som är transparent och klarar en oberoende, kritisk granskning.

Även solcellspanelerna och deras leverantörer måste klara granskning. Har panelerna tillverkats under dåliga förhållanden finns det till exempel risker att de under sin livscykel ger högre gCO2/kWh än den nordiska elmixen. Något som naturligtvis undergräver miljönyttan. Och äventyrar företagets trovärdighet inom hållbarhet.

Oönskad publicitet för underleverantörer

Även när det gäller social hållbarhet finns det en rad frågor att ha koll på, när man bedömer de montörer och elektriker som ska göra jobbet. Hur lever leverantörerna upp till branschstandarder? Följer de arbetsrätten? Har de koll på lagar och regler som gäller i deras område?

Ett antal solcellsköpare har fått negativ publicitet

– Ett nej på någon av de här frågorna kan skada den egna organisationens rykte. Ett antal solcellsköpare i Sverige har fått negativ publicitet genom misstag som deras anlitade montörer begått. Det har till exempel rörts sig om att de använt svart arbetskraft, brutit mot tullreglerna för import av solceller och utfört installationer i strid med Elsäkerhetslagen, kommenterar Harald Överholm.

För att svara på den inledande frågan – är det riskfritt att sätta upp ett elverk på taket? Nej, men om man bara tar det på allvar och förbereder sig så kan det fortfarande vara en av de viktigaste hållbarhetsåtgärder man gör.

8 lagar som påverkar solcellsinnehavare

 • Lagen om skatt på energi
 • Ellagen
 • Elsäkerhetslagen
 • Lagen om elcertifikat
 • Plan- och bygglagen
 • Arbetsmiljölagen
 • Lagen om ursprungsgarantier
 • Inkomstskattelagen

3 saker att ha koll på för att maximera solcellernas hållbarhetsnytta

 • Panelernas ursprung (miljöfotspår)
 • Hur de sätts upp (max solinstrålning)
 • Hur de driftas (undvika bortfall av el)