Solceller och PPA:s frammarsch i EU

Solcellsmarknaden utvecklas snabbt. I Sverige ser vi att installerade solceller ökar för varje år. I EU har utvecklingen gått ännu snabbare. Och i många av unionens länder byggs det nu ekonomiskt lönsamma solcellsanläggningar helt utan statliga subventioner.

default

Den här artikeln tar upp hur solcellsmarknaden i EU gått från starkt subventionerade solceller till anläggningar helt utan statlig inblandning. Inte minst på grund av ett ökat intresse för affärsmodellen PPA, som förenklar att bygga ekonomiskt lönsamma anläggningar även när statliga subventioner sänks eller tas bort.

I Europa har tillväxten av solceller ökat kraftigt på senare tid. 2010 låg den installerade kapaciteten på totalt 2 GW i EU. Sju år senare var den uppe i 107 GW. Det är en enorm ökning.

2017 installerades det mer solceller än någon annan energikälla i världen. Nästan dubbelt så mycket som vindkraft och mer än kärnkraft och fossilt tillsammans. Globalt installerades nästan lika mycket solceller år 2017 som det fanns totalt på marknaden 2012.

Vilka orsaker ligger bakom den snabba tillväxten för solceller i EU?

En förklaring är att flera länder infört olika stödsystem för att öka incitamenten att satsa på solel och därmed öka andelen förnybar energi. Sverige har till exempel för närvarande ett investeringsstöd på 30 procent av investeringskostnaden. I maj 2019 kommer stödnivån sänkas till 20 procent.

Förutom investeringsstöd är så kallade feed-in-tariffs (FiT) vanliga för solceller i EU. Det innebär att staten garanterar ett fast pris på överskottselen som solcellerna producerar. Och energibolagen är skyldiga att betala det priset till producenterna.

Den andra stora bakomliggande orsaken till den snabba tillväxten är att priset på solcellspaneler har sjunkit kraftigt. Genom teknisk utveckling, större produktionsvolymer och effektivare tillverkning.

Hack i tillväxten när subventioner fasas ut

Då priset på solceller börjar närma sig prisnivån för andra energikällor går flera länder i Europa mot mindre statlig finansiering av solceller. Det har lett till en nedgång av antalet nya solcellsinstallationer i de här länderna, där marknaden börjar ta sina första steg på egna ben.

Ett exempel är Storbritannien. Där ville regeringen få kontroll på kostnaderna och införde 2016 en sänkning av feed-in tariffs med 65 procent. Vilket gjorde att tillväxten på solcellsmarknaden stannade av. Samma sak hände i Spanien och Italien där bidragssystemen avskaffades relativt hastigt när länderna fick ekonomiska problem.

Ny tillväxtfas på mognare marknad

Men nedgången var tillfällig och har på senare tid vänt. Samtidigt har länder som tidigare inte varit framstående inom solceller nu börjat arbeta mer aktivt för att öka andelen förnybar energi.

Idag finns det tydliga tecken på att Europa är på väg in i en andra tillväxtfas. Med nya affärsmodeller utan statlig inblandning. Och den årliga tillväxten förväntas öka stort till år 2022.1 Det finns flera anledningar till detta:

  • Slopade tullar på solcellspaneler från Kina. EU tog bort tullarna 2018 och det är än så länge för tidigt att säga exakt hur stor effekt det får på priset. De slopade tullarna i kombination med ytterligare regelförändringar innebär att prissänkningarna på paneler troligtvis kommer fortsätta.
  • Positiva politiska skiftningar i flera länder som tidigare varit skeptiska mot förnybar energi. Till exempel har Polen, som är EU:s största konsument av fossil energi, tagit stora steg genom att bland annat initiera två solcellsauktioner. Samtidigt är det viktigt att påpeka att Polen fortfarande även satsar på kolkraft. I Spanien avskaffade man förra året den kritiserade ”solskatten” vilket kommer att göra solceller mer ekonomiskt lönsamma.
  • Nytt bindande energiavtal från EU. Det nya direktivet om förnybar energi, RED II innehåller ett bindande avtal om att alla medlemsländer ska ha en energimix med minst 32 procent förnybar energi år 2030. Det förbinder också länderna att förenkla processerna för företag och privatpersoner att investera i solceller.
  • Mer solceller i EU byggs utan stöd. Företag börjar se solceller som ett ekonomiskt gynnsamt affärsbeslut. Och allt fler privata aktörer bygger solcellsanläggningar eller solcellsparker helt utan statligt stöd.
Betande får i Alights solpark i Åhus
Sheep grazing at Nolato’s solar park in Åhus / Photo by Daniel Larsson

PPA – affärsmodell för solceller utan statligt stöd

Både företag och privatpersoner i Europa känner en osäkerhet kring statliga subventioner. Kommer de vara kvar? Hur kommer de att utvecklas?

I Storbritannien, Spanien och Italien har minskade subventioner orsakat tillfälligt stopp i tillväxten av solceller. Men genom att nya affärsmodeller och fler privata aktörer tagit sig in på marknaden har tillväxten tagit fart igen. Och företag ser ekonomiska och kommunikativa fördelar med solceller, även utan subventioner.

En affärsmodell som börjar användas allt mer för att bygga ekonomiskt lönsamma solcellsanläggningar är PPA. Den utgår från att ett privat företag står för investeringskostnaden av solcellerna och tar den ekonomiska och juridiska risken. Medan kunden endast åtar sig att betala ett fast pris per kilowattimme el som produceras av panelerna. I Europa har PPA avtal växt från 360 MW 2017 till drygt 2,4 GW 2018.

Varför väljer företag PPA-modellen?

År 2015 gjorde PWC en undersökning om varför företag satsade på PPA. Undersökningen gjordes på stora globala företag och inkluderade även vind-PPA. Största enskilda anledningen var för företaget att uppnå hållbarhetsmål. Sedan följde ekonomisk besparing, prislåsning av el samt att förbättra sitt anseende.

Exempel på PPA-avtal i EU

I Italien signerades två PPA-avtal i december 2018, finansierade av det brittiska investmentbolaget Octopus. Det ena med energiföretaget EGO Group och det andra med drivmedelskedjan Shell. Avtalen omfattar totalt femton anläggningar som drivs helt utan statligt stöd. Och som till största delen utgörs av solcellsparker.

PPA-avtal är även på frammarsch i Spanien och väntas växa stort de närmaste åren tack vare landets nya skatteregler. Det är också här vi hittar de två största PPA-anläggningarna i EU, på 495 MW respektive 391 MW. Med det spanska energibolaget Audax Energia och banken Grupo Kutxabank som kunder.

Här för att stanna

Även EU som institution ser flera fördelar med PPA. I RED II uppmanar de respektive land att förenkla administration och juridik kring avtalsformen, för att främja ytterligare tillväxt av solceller.

Solcellsmarknaden i EU är som sagt på väg in i sin andra tillväxtfas. Privata aktörer satsar nu i allt högre utsträckning på solceller genom PPA-avtal. Och flera bedömare menar att PPA kommer vara ett nyckelverktyg för att uppnå ett fossilfritt energisystem. Sverige är något steg efter övriga EU. Men det är troligt att PPA-avtal kommer att öka i takt med att företag börjar satsa storskaligt på solceller även här.

1:  Ladda ner Solar Power Europe Global Market Outlook här se sida 74-75 för olika tillväxtscenarier.