Sex anledningar till varför lokalproducerad solel bör utgöra en central roll när ditt företag ställer om till förnybart

Från hög inflation till instabila leveranskedjor, inköpsteam över hela Europa står inför stora utmaningar. De måste hantera den dagliga verksamheten med begränsade resurser och budget, vilket gör prioriteringar tuffare än någonsin. Samtidigt finns det ett akut behov av att påskynda utbyggnaden av ny grön, billig el för att minska koldioxidutsläppen och beroendet av fossila bränslen, i synnerhet av rysk gas. Lyckligtvis kan solenergi vara en kraftfull väg att välja för att ta itu med dessa utmaningar. <br />

Lokalproducerad solel* kan byggas ut i den hastighet och omfattning som krävs för att bekämpa klimatkrisen, samtidigt som företag slipper skyhöga elpriser. 

Vi tycker att lokalproducerad solel är en självklarhet, och om du läser det här håller du säkert med. Men om du behöver hjälp med att övertyga interna intressenter har vi sammanställt våra sex bästa argument för att göra lokalproducerad solel till en central del av strategin för upphandling av förnybar energi.

1. Lokalproducerad solel kan täcka en betydande del av företagets energibehov

“Det är bara en droppe i havet.” “Det kommer inte att göra någon skillnad.” Dessa är ett par typiska invändningar som man kan ha mot lokalproducerad solel. Men de kan inte ha mer fel. Lokalproducerad solel kan faktiskt täcka en betydande del av ett företags elbehov. 

Forskning visar att lokalproducerad solel i hela EU skulle kunna täcka nästan 25 procent av elbehovet. Det är mer än den totala andelen naturgas och lika mycket som elförbrukningen i Tyskland och Polen tillsammans under 2022.

Och allt fler inser fördelarna: År 2022 stod lokalproducerad solel för den största delen av alla solcellsinstallationer inom EU (större än stora solcellsparker) och för 60 procent av den installerade kapaciteten, enligt Solar Power Europe. Vad som är ännu mer intressant är att det är de kommersiella installationerna, det vill säga företag som satsar på solenergi, som ökar allra mest, med hela 55 procent. 

Om man tittar på enskilda anläggningar kan en lokalt installerad solcellsanläggning vanligtvis kompensera för upp till 20 procent av ett företags elinköp. Det kanske inte låter så mycket till en början, men tänk dig att du kan nå den besparingen på alla dina fastigheter i alla marknader. Om du sedan kombinerar det med markbaserade installationer och carport-installationer där det är tillämpningsbart, talar vi om betydande besparingar på elkostnader och en minskning av Scope 2-utsläppet. I takt med att business caset för batterilagring förbättras kommer du dessutom att kunna självkonsumera en ännu större andel av den producerade elen och  minska din export.

2. Med lokalproducerad solel slipper du betala skatt och rörliga nätavgifter

Jämfört med ett virtuellt PPA-avtal, från ett storskaligt projekt, sparar lokalproducerad solel mer pengar än bara på dina elkostnader. När elen används för självkonsumtion, det vill säga att du använder elen i fastigheten där den producerats, kompenseras du även för skatter och rörliga nätavgifter. Detta gör att business caset för lokalproducerad solel är starkt i hela Europa. I genomsnitt kan man säga att en storskalig (+1 MW) solenergianläggning på ett tak i Centraleuropa minskar din elräkning med cirka 10-15 procent, och med dagens höga elpriser kan besparingarna bli betydligt högre än så.

Förutom att spara pengar från dag ett säkrar du även ditt pris på lång sikt. 

3. Solceller på fastigheter kan installeras snabbare än andra förnybara energikällor

Jämfört med storskaliga vind- och solprojekt kan solenergi på fastigheter implementeras snabbt. När du väl har bestämt dig för att implementera solenergi på dina fastigheter kan du ha alla installationer på plats på mindre än ett år.

Byggfasen, det vill säga att installera panelerna på ditt tak/mark/carport, är faktiskt den kortaste delen av processen. För en storskalig (+1 MW) takinstallation kan byggnationen slutföras på så lite som två månader. 

Förberedelser och tillstånd kan ta något längre tid, men det är fortfarande snabbare än för storskaliga vind- eller solprojekt. Även om det finns lokala skillnader över olika marknad, kan du räkna med i genomsnitt 3-6 månader för att säkra de tillstånd du behöver. Räkna dock med att det kommer att gå snabbare i framtiden. Europeiska rådet meddelade nyligen sin målsättning att tillståndsprocessen för en takinstallation aldrig ska ta mer än tre månader.

Rooftop installation

4. Lokalproducerad solel drar nytta av outnyttjat utrymme

Med en solcellsinstallation på din fastighet drar du nytta av utrymme som inte används för andra ändamål, till exempel ditt tak eller din carport. Varför är det viktigt? I takt med att allt fler vindkrafts- och solenergiprojekt byggs ut i stor skala ökar konflikten mellan att minska koldioxidutsläppen i ekonomin och att samtidigt skydda mark och utrotningshotade arter. Lokalproducerad solel kan bidra till att minska den konflikten, eftersom man använder utrymmen som vanligtvis inte har någon alternativ användning. Det innebär att vi kan bevara jordbruksmark, känsliga arter och naturområden samtidigt som vi påskyndar utbyggnaden av förnybar energi och utfasningen av fossila bränslen.

 

En ytterligare fördel med lokalproducerad solel är att de producerar el nära den plats där den förbrukas. Därmed minskar både överföringsförluster i nätet och behovet av ny överföringsinfrastruktur som kan ha en negativ inverkan på jordbruksmark och ekosystem. Allt fler företag ser solenergi på fastigheter som en förutsättning för att sedan köpa el från externt placerade solprojekt, eller storskaliga solcellsparker. När allt kommer omkring är det smart att se till att du gör vad du kan med ditt eget utrymme innan du använder någon annans.

Att ha solpaneler på sin fastighet bidrar dessutom till en ökad social acceptans, vilket är en viktig faktor för energiomställningen som helhet.

5. Lokalproducerad solel är pålitligt och en del av framtidens elförsörjning

Mer än ett år har gått sedan Rysslands invasion av Ukraina och det europeiska energilandskapet har förändrats dramatiskt. Energisäkerhet har blivit en topprioritet för både regeringar och företag. 

Om du kombinerar din solcellsanläggning med batterilagring kan det fungera som en solskensförsäkring, så att den lagrade energin kan användas när efterfrågan och priserna är höga och när solproduktionen är låg. Du kan också använda det som en reservkälla för el under strömavbrott. 

Dessutom kommer vi snart att se en ökad integrering av smart teknik i dina solcells- och lagringssystem, vilket kommer göra dem ännu mer effektiva. Till exempel kan batteriets laddning och urladdning bestämmas beroende på väderprognoser, elpriser eller begränsningar i elnätet.

När den smarta tekniken dessutom är kopplad till de elförbrukande aktiviteterna inom fastigheten, till exempel elbilar som också kan fungera som lagring, tas de första stegen mot ett verkligt decentraliserat elnät. 

6.Det är en mogen marknad med etablerade affärsmodeller

Solcellsmarknaden har genomgått en otrolig tillväxt under de senaste decennierna och idag är det en mogen marknad med standardiserad teknik och väletablerade affärsmodeller.

Beroende på din riskaptit och hur mycket resurser du är villig att investera, finns rätt lösningar att stötta dig i din utrullning. De två vanligaste affärsmodellerna på marknaden idag är CAPEX, där du investerar dina egna pengar och äger solcellsanläggningarna själv, och PPA-avtal (även kallad sol-som-tjänst eller energiköpsavtal) där du förlitar dig på en leverantör för att finansiera, utveckla, installera och driva dina solcellsanläggningar.

Om du vill komma igång med att rulla ut solenergi på dina fastigheter, eller bara har fler frågor, besök www.alight-energy.com/fastigheter eller kontakta oss direkt. 

 

*Lokalproducerad sol innebär att solpaneler installeras på företagets fastighet – på taket, en carport eller närliggande mark – och den el som produceras används på plats i fastigheten, eller “bakom mätaren”. Detta till skillnad från “offsite solar”, där en solcellspark byggs och ansluts till elnätet