Lagen om elcertifikat och elsäkerhetslagen – centrala för solceller

Elsäkerhetslagen och lagen om elcertifikat är centrala när det gäller solceller. Att kunna navigera kring de juridiska och tekniska aspekterna kring lagarna är inte alltid lätt. Det är inte ovanlig att det blir fel när företag eller kommuner vill satsa på solenergi.

An Alighter atop AFA Blekholmen, our second solar rooftop project.

Installerade solceller har ökat de senaste åren. Det har gjort att nya installatörer och ägare av solceller kommit in på marknaden. Aktörer som inte alltid har den kunskap som krävs för att hantera solcellsinstallationer på rätt sätt.

Företag och kommuner som skaffar solceller har till exempel sällan koll på tillämpningsbara lagar för solceller på tak, eller de utredningar som krävs för att bygga en solpark.

Vi har tidigare skrivit om hur viktigt det är att kontrollera takhållfasthet om en anläggning byggs på tak. I den här artikeln gräver vi djupare i två av lagarna som många glömmer att kontrollera när de satsar på solceller: lagen om elcertifikat och elsäkerhetslagen.

Lagen om elcertifikat

För att öka incitamenten för att producera förnybar el har man skapat ett system med elcertifikat. Och det är lagen om elcertifikat som reglerar handel med elcertifikaten. Den nu gällande lagen trädde i kraft 2012 och omfattar förutom solenergi bland annat biobränsle, vind- och vattenkraft.

Elcertifikaten ger producenterna av grön el en extra intäkt, utöver priset för eventuell överskottsel de säljer. För varje megawatt förnybar el man producerar får man ett elcertifikat. Elcertifikat tilldelas i 15 år för en anläggning och kan säljas via Cesar, Sveriges kontoföringssystem för elcertifikat och ursprungsgarantier. Efterfrågan på certifikaten drivs upp av att elleverantörerna är skyldiga att inneha en viss kvot elcertifikat av deras elförsäljning. Det innebär att elleverantörerna måste köpa rätt mängd elcertifikat på marknaden.

Vad innebär lagen för solcellsägare?

Den här kvotplikten gäller även elanvändare som producerar sin egen el. Om anläggningen producerar mer än 60 MWh per år med en effekt på mer än 50 kW. Och hit hör de flesta solcellsanläggningar som ägs av företag och kommuner. Som solcellsägare är man alltså kvotpliktig och måste rapportera in sin elproduktion till Energimyndigheten.

Om man inte gör det kan man behöva betala förseningsavgifter, viten och böter. Man kan i värsta fall riskera fängelsestraff.

Som solcellsägare är det därför viktigt att ha en löpande uppföljning på inrapporteringen och hanteringen av elcertifikat så att man uppfyller lagkraven. Har ni däremot upphandlat solcellerna genom PPA är det leverantören som är ansvarig.

Elsäkerhetslagen

Elsäkerhetslagen syftar till att främja hög elsäkerhet och minska risker för att el orsakar personskada eller sakskada. Med den nya elsäkerhetslagen som trädde i kraft 2017 fick Sverige ett nytt system för vilka krav som gäller för den som utför elinstallationer.

Att det ofta finns brister vid solcellsinstallationer visade en undersökning som Länsförsäkringar genomförde i mars 2018, där fyra av fem solcellsinstallationer hade brister. Det handlade bland annat om löst hängande kablar, kablar som dragits på ett felaktigt sätt genom taket, oskyddat material som till exempel råttor kan komma åt att gnaga på.

Bristerna innebär risk för kortslutning, bränder, ljusbågar eller att plåttak, hängrännor och stuprör kan bli strömförande. Vilket ytterst kan leda till sak- eller personskador.

Ett sätt att minska säkerhetsbristerna är att komma åt problemet med oseriösa elinstallatörer på marknaden. Därför måste, enligt elsäkerhetslagen, företag som utför solcellsinstallationer vara registrerade i Elsäkerhetsverkets offentliga register med verksamhetstypen ”Elproduktionsanläggningar”. Registret listar bara elinstallatörer som är auktoriserade av Elsäkerhetsverket.

Vid upphandling inom offentlig sektor, som lyder under lagen om offentlig upphandling (2016:1145) (LOU), finns det en risk att detta förbises. Det finns alltid ett avsnitt i förfrågningsunderlag som behandlar prövning av anbudsgivares lämplighet. Här har upphandlaren ett ansvar att kontrollera om anbudsgivaren är registrerad hos Elsäkerhetsverket för rätt verksamhetstyp.

– E-tjänsten “Kolla elföretaget” är ett enkelt sätt för företag och offentlig sektor att kontrollera att elinstallatören finns med i registret och är auktoriserad för rätt verksamhetstyp. Vad vi såg i Länsförsäkringars undersökning är att många trots det inte kontrollerar sin leverantör. Här finns ett kunskapshål, säger Liisa Rajala Malmgren, Head of Legal på Eneo Solutions.

Ansvar för installation, drift och underhåll

elsäkerhetslagen står det klart och tydligt att den som innehar en starkströmsanordning (t.ex. en solcellsanläggning) ska se till att anläggningens säkerhet ska kontrolleras fortlöpande och se till att arbete som utförs på anläggningen ska göras av personer med rätt kunskaper och färdigheter.

Om ni bestämt er för att äga en solcellsanläggning själva och leverantören säger att anläggningen inte kräver något underhåll, bör ni tänka till en extra gång innan ni väljer den leverantören.

Det innebär att om ni som företag eller kommun valt att bygga anläggningen själva kan ni som solcellsägare få stå till svars för sak- eller personskador som uppkommer på grund av anläggningen. Även om felet uppstått på grund av elinstallatörens arbete.
Båda parter kan alltså vara ansvariga för samma fel, oberoende av varandra. Och påföljderna kan bli böter eller upp till sex månaders fängelse. Det är ett ansvar som ofta faller på VD.

För en anläggning som upphandlats genom PPA är det istället leverantören som bär det yttersta ansvaret. Både för att installationen gjorts på ett bra och säkert sätt och för att driften sköts enligt regelboken.

Elsäkerhetslagen är också tydlig med att en solcellsanläggning ska kontrolleras fortlöpande. Det är särskilt viktigt för större anläggningar eftersom de har fler komponenter och delar som det kan bli fel på. Och utan löpande kontroll ökar risken för att felen inte upptäcks.

– Om ni bestämt er för att äga en solcellsanläggning själva och leverantören säger att anläggningen inte kräver något underhåll, bör ni tänka till en extra gång innan ni väljer den leverantören, påpekar Liisa Rajala

Vad gäller för Elcertifikat?

När är ni som företag kvotpliktiga för er anläggning?

  • Om ni äger en anläggning med en installerad effekt på över 50 kW och producerar mer än 60 MWh el per år eller om ni använder el som ni har importerat eller köpt på elbörsen

Vad innebär kvotpliktig?

  • Alla som är kvotpliktiga måste varje år täcka sin kvot med tillräcklig mängd elcertifikat. Kvotplikten kan gälla både elleverantörer, elproducenter och elanvändare.

Vem är ytterst ansvarig för att rätt mängd elcertifikat rapporteras in?

  • Den som är kvotpliktig. Det vill säga ni som företag om ni äger själva, eller leverantören om ni upphandlat med PPA.

Vad innebär elsäkerhetslagen?

Vem är ansvarig för säkerhetsbrister i anläggningen?

  • Beroende på säkerhetsbristens typ och omfattning kan ansvaret antingen ligga på elinstallatören och/eller på den som äger eller innehar anläggningen.
  • Förutom säkerhetsbrister som kan spåras till installationsarbeten ansvarar du som innehavare också för att anläggningen är säker under hela anläggningens livstid och att regelbundet kontrollera anläggningen. Om den är upphandlad genom PPA är det leverantören som är ansvarig för sådan kontroll.

Hur undviker man oseriösa elinstallatörer?