Intervju med forskare om biologisk mångfald i solparker

Den biologiska mångfalden är avgörande för att vi ska kunna skydda och främja hållbara ekosystem och biologisk mångfald. För att fördjupa oss i ämnet tog vi en pratstund med Tobias Emilsson, doktorand och forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), som för närvarande forskar på den biologiska mångfalden i vår solpark i Skurup.

Tobias Emilsson SLU biologisk mångfald

Den 22 maj är den internationella dagen för biologisk mångfald. Biologisk mångfald är inte bara ett av FN:s globala mål, utan också en nyckelfaktor när vi utvecklar solparker. Vi vill se till att vi skyddar, återställer och främjar en hållbar användning av ekosystem och biologisk mångfald. Det kan till exempel handla om att skapa sandbäddar eller att så ängsblommor som gynnar miljön för vilda bin.

För att fördjupa oss i ämnet tog vi en pratstund med Tobias Emilsson, doktor och forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), som för närvarande undersöker den biologiska mångfalden i vår solpark i Skurup (18 MW)

Tobias, varför är det viktigt att måna om biologisk mångfald?

– Vi har ett moraliskt ansvar för att värna den biologiska mångfalden. Förutom det så är biologisk mångfald viktigt för vårt ekonomiska system eftersom det utgör grunden för t.ex. jordbruk, skogsbruk och fiske. Det utgör också grunden för vår livskvalitet i form av tjänster som t.ex. ren luft, rent vatten, genom funktionella ekosystem. En stor del av kultur är kopplad till biologisk mångfald eller värden eller tjänster kopplade till den biologiska mångfalden. Vi är djupt präglade och beroende av de system som vi känner igen i vår närhet. Och dessa utgör grunden för att vi ska kunna återhämta oss, finna ro och njuta av våra liv. Biologisk mångfald är också viktigt för framtida vetenskapliga upptäckter i form av ny förståelse av processer och skeenden men även mer direkt i form av nya material, nya grödor eller läkemedel.

Hur kan man skapa förutsättningar för biologisk mångfald i en solpark?

– Solcellsparker är en ny typ av markanvändning där marken nyttjas för energiproduktion. Detta påverkar givetvis landskapet och då även den biologiska mångfalden. Genom att anpassa anläggningen, den vegetation som man etablerar och den efterföljande skötseln så kan man skapa nya värden och ny biologisk mångfald. Det går också att arbeta med att introducera olika element som man vet kan gynna biologisk mångfald på en plats som t.ex. vatten, död ved eller insådd av speciella fröblandningar. Med rätt utformning och skötsel kan man skapa värden som man inte hade på platsen tidigare.

Varför är det viktigt att göra en inventering av naturvärdena när man utvecklar ett markområde?

– Att veta vad som finns på en plats är grunden för att kunna skydda de biologiska värdena men även för att kunna utveckla idag mindre värdefulla platser. Vi har idag inte full kunskap över var alla värden i landskapet finns och det är därför viktigt att man gör en grundlig inventering innan man utvecklar ett område eller en plats.

Slutligen, kan du berätta mer om ert pågående forskningsprojekt i vår solpark i Skurup?

– I solparken i Skurup undersöker vi hur den biologiska mångfalden utvecklas av olika typer av skötsel på platsen. Vi vet sedan tidigare att en ytas skötsel har stor betydelse för vilka värden som utvecklas över tid. Vi arbetar med att utveckla den befintliga vegetationen på platsen men har också sått in ett par olika fröblandningar. Vi kommer att följa upp vegetationens utveckling och se om det går att på ett enkelt sätt styra skötsel av parken mot mer mångfald. Syftet är att optimera skötsel samtidigt som vi utvecklar de biologiska värdena.