Hur fungerar ett PPA-avtal för solceller på din fastighet?

PPA-avtal blir allt populärare för solparker, men visste du att du även kan teckna PPA-avtal för solcellsinstallationer på din fastighet? Vi får många frågor om hur dessa fungerar, och Pascal Olin, Alights chef för Onsite Solar, har svaren. Här är några svar på de vanligaste frågorna.

Teknikledare som Google, Amazon och Apple var alla tidiga användare av vad som nu är ett väletablerat sätt att köpa förnybar energi på, nämligen via elköpsavtal, även kallade PPA-avtal (Power Purchase Agreement).

 

Ett PPA-avtal är ett långsiktigt avtal mellan en elproducent och ett företag som gör det möjligt för företaget att säkra tillgång till grön, prisvärd energi under avtalsperioden som vanligtvis är 10-20 år. Genom att teckna ett PPA-avtal säkerställer man att ett visst projekt byggs – oavsett om det är en vind- eller solanläggning – samtidigt som ett företag säkrar sin elkostnad över tid på en volatil elmarknad.

Visste du att du också kan teckna PPA-avtal för solcellsinstallationer på fastigheter? I det här fallet är solcellsanläggningen placerad på kundens fastighet, till exempel på tak, carportar, den egna marken eller till och med på mark som ligger i anslutning till den egna fastigheten. Elen förbrukas lokalt, i fastigheten, medan en tredjepart utformar, utvecklar, konstruerar och finansierar projektet. 

För många företag är detta ett enkelt sätt att dra nytta av alla fördelar med lokalproducerad solenergi, utan att behöva investera tid eller pengar och samtidigt minska de operativa risker som är förknippade med detta. Istället för att behöva vänta i 10 år på att investeringen ska betala av sig, sparar man med ett PPA-avtal pengar från dag ett. PPA-leverantören får bara betalt när solcellsanläggningen producerar el, så detta incitament säkerställer att time-to-market minimeras och att produktionen från solanläggningen maximeras under installationens hela livslängd.

Vi får många frågor om hur PPA:er för lokalproducerad solel fungerar, och Pascal Olin, Alights chef för solenergi på fastigheter, har svaren. Här är några svar på de vanligaste frågorna.

Vad ingår i ett PPA-avtal för lokalproducerad solel?

I korthet bör PPA-avtalet  innehålla allt som behövs för att utforma, bygga, finansiera och driva socellsinstallationen under hela avtalsperioden. Detta inkluderar:

  • En systemdesign som är optimerad för kunden med tanke på platsens förutsättningar och elförbrukning
  • Hantering av alla planerings- och tillståndsprocesser och säkerställande av att solcellsinstallationen överensstämmer med alla lokala lagar och förordningar
  • Upphandling och konstruktion av hårdvara med hänsyn till hållbarhet och HSE (hälsa, säkerhet, miljö)
  • Finansiering och försäkring under hela avtalsperioden
  • Kontinuerlig övervakning av anläggningen samt förebyggande och reaktivt underhåll och återinvesteringar
  • Uppgraderingar som till exempel batterilagring
  • Kundtjänst

Hur betalar jag för mitt PPA-avtal för lokalproducerad solel?

Precis som i ett PPA-avtal för solcellsparker betalar kunden i ett PPA-avtal för lokalproducerad solel per kilowattimme (kWh) el som produceras av solcellsanläggningen. Ingen solelproduktion, ingen betalning. 

Solcellsanläggningen minskar behovet av att köpa el från nätet, men man sparar inte bara i form av minskad elskostnad utan även minskade skatter och nätavgifter. PPA-priset är oftast lägre än marknadspriset för el är idag. Allra vanligast är att ha ett fast pris med eller utan KPI-indexering, som justeras baserat på inflationen. Men om du som kund har specifika önskemål för prisupplägg, t.ex. i form av trappa eller golv/tak, går det ofta att förhandla med PPA-leverantören.

Måste jag köpa all el som produceras?

De flesta PPA-leverantörer brukar rekommendera en optimal designal solcellsanläggning givet kundens specifika behov och fastighetens elförbrukning. I många fall kan allt tillgängligt utrymme användas för solcellsinstallationen utan att skapa en överkapacitet. Det är därför vanligast att man förbinder sig att köpa 100 procent av den producerade elen, ofta kallat 100 procent pay-as-produced vilket oftast också ger det lägsta PPA-priset. 

Över hur lång tid sträcker sig kontraktet?

Avtalslängden är den tidsperiod som kunden förbinder sig att köpa el från solcellsanläggningen. Det är vanligtvis mellan 10 och 20 år, men det finns även kortare alternativ. Ju längre avtal, desto lägre pris, eftersom leverantören har längre tid på sig att räkna hem sin investering. 

Hur avgör du vilken längd på avtalen som passar dig bäst? Det beror i allmänhet på era krav och affärsmässiga förutsättningar. Om du till exempel hyr din byggnad kanske du vill matcha din hyresperiod med kontraktslängden. Vissa företag är tveksamma till att teckna ett så långt avtal, men det finns vanligtvis alternativ om man vill avsluta avtalet innan avtalstiden gått ut. 

I slutändan, oavsett avtalslängd, kommer solcellsanläggningarna att generera ekonomiskt och hållbarhetsmässigt värde i mer än 20 år. 

Vad händer om jag vill avsluta avtalet tidigare?

De flesta avtal ger kunden möjlighet att avsluta avtalet när som helst, men detta kommer ofta med en överenskommen köpeskilling som du i så fall betalar för att” köpa ut” soclellsinstallationen. Andra avtalsalternativ kan göra det möjligt för kunden att överföra avtalet till en tredjepart, till exempel en ny hyresgäst, men detta kräver vanligtvis godkännande från PPA-leverantören.

Vad händer när PPA-avtalet löper ut?

När avtalet löper ut finns det i allmänhet tre alternativ för kunden:

  • Kunden kan förlänga det befintliga avtalet vilket då ofta görs till ett väsentligt lägre pris
  • Kunden kan köpa installationen till ett mycket lågt pris (i vissa fall så lågt som 1 euro). 
  • Kunden kan begära att PPA-leverantören tar bort installationen. 

Hur passar batterilagring in i ett PPA-avtal?

De flesta solcellsinstallationer på fastigheter kan uppgraderas för att inkludera batterilagring vid ett senare tillfälle. Att addera batterilagring till en solcelslinstallation är ofta en bra idé eftersom det ger mervärde i flera dimensioner. Den snabbt föränderliga ekonomin kring lagring, själv-konsumtion och intäktsströmmar från nättjänster samt de sjunkande batterikostnaderna gör att batterilagring redan är lönsamt på vissa marknader. PPA-leverantören bör kunna tillhandahålla en finansiell analys för en kunds specifika anläggning för att avgöra om batterilagring är meningsfullt.

Rooftop installation

Hur påverkar ett PPA-avtal för lokalproducerad solel min försäkring?

Innan du tecknar ett PPA-avtal bör du se till att solcellsinstallationen är ordentligt försäkrad. PPA-leverantören är vanligtvis ansvarig för att se till att solcellsinstallationen är försäkrad i  händelse av skada eller stöld. Ditt eget försäkringsbolag kan dock ha specifika krav som måste uppfyllas när det gäller utformningen eller när installationen utförs, och din PPA-leverantör bör kunna tillhandahålla lösningar för detta.

Vi leasar våra byggnader, kan vi fortfarande teckna ett PPA-avtal för lokalproducerad solel?

Som tur är kan du det, men om du hyr din fastighet måste du typiskt sett få tillstånd från hyresvärden innan du installerar solceller på fastigheten. PPA-leverantören kan också behöva teckna ett parallellt avtal med hyresvärden som ger dem tillstånd att använda taket eller intilliggande mark. Dessutom kan hyresvärden ha specifika krav som måste uppfyllas när det gäller utformningen eller när installationen utförs, din PPA-leverantör bör kunna föreslå lösningar för detta. Om du avslutar ditt hyresavtal innan PPA-avtalet löper ut finns det olika alternativ för att avsluta eller överföra PPA-avtalet.

Kan man teckna PPA-avtal för lokalproducerad solel överallt i Europa?

Ja, men i vissa europeiska länder som Spanien och Polen får företag inte köpa el genom en PPA-lösning på sin egen fastighet. Det finns dock alternativa avtalsupplägg som kan spegla fördelarna och villkoren med PPA utan att klassificera det som ett PPA. Ett operationellt leasingavtal är ett sådant upplägg, som används t.ex. i Polen. Din PPA-leverantör bör kunna föreslå alternativa avtalsstrukturer om PPA-avtal inte är tillåtet.

I både ett PPA-avtal och ett operationellt leasingavtal ägs och underhålls installationen av leverantören. Med ett operationellt leasingavtal betalar kunden dock ett fast månadspris, medan kunden med ett PPA-avtal betalar per producerad kilowattimme. Det är vanligt att ha produktionsgarantier i ett operationellt leasingavtal för att flytta den operationella risken till leverantören. 

Solceller på fastigheter gynnar inte bara kunden och leverantören, utan hela samhället. Att installera mer förnybar energi, oavsett om den förbrukas lokalt eller inte, driver på övergången till grön energi och hjälper länder att nå sina mål om nollutsläpp. 

Är du intresserad av att lära dig mer om PPA-avtal för lokalproducerad solel? Läs om hur Kingspan gjorde solenergi på fastigheter till en hörnsten i sin energistrategi, eller kontakta vårt team direkt på sales@alight-energy.com.