Kamerabevakning

Information om kamerabevakning

Alight är mån om din personliga integritet och att skydda de personuppgifter som vi behandlar i samband med kamerabevakning. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Varför kamerabevakar vi?

Alight använder kamerabevakning för att förebygga brott och skapa ökad trygghet. Vi använder inte det inspelade materialet för några andra ändamål eller i större omfattning än vad som krävs för att tillgodose dessa ändamål.

Har vi rätt att kamerabevaka?

Vid kamerabevakning utförs vår personuppgiftsbehandling baserat på vårt berättigade intresse av att förebygga brott och skapa ökad trygghet. Det innebär att vi bedömer att behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för våra berättigade intressen av att kamerabevaka och att dessa väger tyngre än eventuella motstående intressen eller grundläggande rättigheter och friheter.

Vem har tillgång till de personuppgifter vi behandlar?

Endast behörig personal har tillgång till inspelat material.

Hur länge sparas personuppgifter?

Vi sparar endast personuppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för behandlingen, om inte uppgifterna måste eller får sparas längre enligt lag.

Vilka rättigheter har den vars personuppgifter behandlas av oss i samband med kamerabevakning?

Alight AB, org. nr. 556908-9609, med adress Tulegatan 11, 113 86 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs ovan. Det innebär att vi ansvarar för att personuppgifterna behandlas korrekt och i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har också rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter om dig rättas eller raderas (t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet). Du har även rätt att invända mot viss behandling av personuppgifter och begära att behandlingen av personuppgifter begränsas.

Den som är missnöjd med hur vi behandlar dennes personuppgifter har rätt att kontakta eller lämna in klagomål hos Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för vår personuppgiftsbehandling.

Vid frågor om eller klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du önskar att utöva någon av dina rättigheter enligt ovan är du välkommen att kontakta oss via e-post eller per post till adressen ovan.